Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2021-15: Koncese malého rozsahu na služby: Platební brána pro elektronické odbavení cestujících

RK-01-2021-15.pdf, RK-01-2021-15pr01.pdf , RK-01-2021-15pr01upr01.pdf , RK-01-2021-15pr02.pdf , RK-01-2021-15pr02upr01.pdf

Číslo materiálu 15
Číslo jednací RK-01-2021-15
Název Koncese malého rozsahu na služby: Platební brána pro elektronické odbavení cestujících
Zpracoval P. Bartoš, K. Krčálová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 4
Popis problému

Jedná se o zahájení veřejné zakázky pro koncesi malého rozsahu na služby. Předmětem plnění koncese malého rozsahu je zajištění služby platební brány, tedy elektronických bankovních plateb pro odbavení cestujících v integrovaném dopravním systému Veřejné dopravy Vysočiny. Vybraný dodavatel zajistí, aby úhradu za nákup dopravního produktu (například dlouhodobé předplatné či jednotlivé jízdenky) bylo možné provést z účtu spojeného s bankovní kartou cestujícího.

Koncese malého rozsahu na služby bude zadána podle § 178 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace zadávacího řízení je obsažena v materiálu RK-01-2021-15, př. 1. Zadavatel za účelem posouzení a hodnocení nabídek jmenuje členy a náhradníky za členy hodnotící komise, ve složení dle doplněného materiálu RK-01-2021-15, př. 2. Předpokládaná hodnota koncese malého rozsahu je nastavena maximálně do hodnoty 20 000 000 Kč bez DPH, za období pěti let. Bankovní poplatky budou financovány jen na základě skutečně realizovaných transakcí. Financování je zajištěno z rozpočtu kraje, kapitoly Doprava.

Návrh řešení

viz návrh usnesení uvedený níže

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro koncesi malého rozsahu na služby „Platební brána pro elektronické odbavení cestujících“ podle § 178 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-01-2021-15, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-01-2021-15, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení a posouzení splnění podmínek účasti dodavatele;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení pro koncesi malého rozsahu na služby „Platební brána pro elektronické odbavení cestujících“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-01-2021-15, př. 1.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 5. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz