Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2021-16: Smlouva o financování projektu EDUBIM II

RK-01-2021-16.pdf, RK-01-2021-16pr01.pdf , RK-01-2021-16pr02.pdf

Číslo materiálu 16
Číslo jednací RK-01-2021-16
Název Smlouva o financování projektu EDUBIM II
Zpracoval R. Žižka
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu rozhodnutí o uzavření Smlouvy o financování projektu EDUBIM II. Rada Kraje Vysočina svým usnesením č. 1551/25/2020/RK ze dne 25. 8. 2020 rozhodla předložit projekt EDUBIM II do Fondu malých projektů a doporučila zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 650 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu EDUBIM II s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu. Zastupitelstvo Kraje Vysočina svým usnesením č. 0426/05/2020/ZK ze dne 8. 9. 2020 schválilo převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 650 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu EDUBIM II s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.

Projektová žádost byla schválena Regionálním monitorovacím výborem Fondu malých projektů. Kraj Vysočina následně obdržel návrh Smlouvy o financování projektu EDUBIM II dle materiálu RK-01-2021-16, př. 1.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o financování projektu EDUBIM II dle materiálu RK-01-2021-16, př. 1. Tato kompetence je svěřena radě kraje na základě § 59, odst. 2, písm. e) zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Smlouvu o financování projektu EDUBIM II dle materiálu RK-01-2021-16, př. 1.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 29. 1. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz