Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2021-19: Veřejná zakázka na stavební práce: II/152 Jemnice - průtah

RK-01-2021-19.pdf, RK-01-2021-19pr01.pdf , RK-01-2021-19pr02.pdf , RK-01-2021-19pr02upr01.pdf

Číslo materiálu 19
Číslo jednací RK-01-2021-19
Název Veřejná zakázka na stavební práce: II/152 Jemnice - průtah
Zpracoval M. Navrátilová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o zahájení veřejné zakázky na stavební práce „II/152 Jemnice-průtah“, která je zadávána společně s městem Jemnice a VODOVODY A KANALIZACE na základě smlouvy o společném postupu zadavatelů. Předmětem stavebních prací bude rekonstrukce silnice v průtahu města včetně rekonstrukce mostu a výstavby zárubní zdi (investor Kraj Vysočina). Součástí stavby je úprava místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení i vybudování nové optické sítě (investor město Jemnice). V rámci stavby bude rovněž opravena stávající kanalizace a vodovod (investor VODOVODY A KANALIZACE). Celková délka rekonstrukce je 998 m.

Zakázka bude zadána v podlimitním režimu jako otevřené řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 48 400 000 Kč bez DPH (z toho kraj 30 000 000 Kč bez DPH, město 6 700 000 Kč bez DPH, Vodovody a kanalizace 11 700 000 Kč bez DPH). Na financování veřejné zakázky se budou zadavatelé podílet v rozsahu výkazů výměr pro jednotlivé investory. Veřejná zakázka bude financována z prostředků Kraje Vysočina, současně se předpokládá i spoluúčast z Evropských strukturálních a investičních fondů (dotační program IROP). Zadavatelskou činnost ve smyslu zákona bude vykonávat Kraj Vysočina. Dokumentace zadávacího řízení je obsažena v materiálu RK-01-2021-19, př. 1.

Zadavatel za účelem posouzení a hodnocení nabídek jmenuje členy a náhradníky členů hodnotící komise ve složení dle doplněného materiálu RK-01-2021-19, př. 2. Rada kraje jmenovitě určí člena Zastupitelstva Kraje Vysočina a jeho náhradníka.

Návrh řešení

viz návrh usnesení uvedený níže

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku „ II/152 Jemnice-průtah" formou otevřeného podlimitního řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-01-2021-19, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-01-2021-19, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/152 Jemnice-průtah“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-01-2021-19, př. 1.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 30. 4. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz