Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2021-21: Veřejná zakázka na služby Koordinátor BOZP 02-2021, dopravní stavby

RK-01-2021-21.pdf, RK-01-2021-21pr01.pdf , RK-01-2021-21pr02.pdf , RK-01-2021-21pr02upr01.pdf

Číslo materiálu 21
Číslo jednací RK-01-2021-21
Název Veřejná zakázka na služby Koordinátor BOZP 02-2021, dopravní stavby
Zpracoval L. Procházková
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o zadání veřejné zakázky na služby Koordinátor BOZP 02-2021, dopravní stavby jejímž předmětem je zabezpečení výkonu činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Zakázka bude zadána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zakázka je, v souladu s ust. § 35 zákona, rozdělena na dvě části dle jednotlivých stavebních akcí (viz výzva k podání nabídky). Výzva k podání nabídky je obsažena v materiálu RK-01-2021-21, př. 1. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 300 000 Kč bez DPH. Veřejná zakázka bude financována z rozpočtu kraje, kapitola Doprava.

Zadavatel za účelem posouzení a hodnocení nabídek jmenuje členy a náhradníky za členy hodnotící komise ve složení dle doplněného materiálu RK-01-2021-21, př. 2. Rada kraje jmenovitě určí člena Zastupitelstva Kraje Vysočina a jeho náhradníka.

Návrh řešení

viz návrh usnesení uvedený níže

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku Koordinátor BOZP 02-2021, dopravní stavby formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o  zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s výzvou k podání nabídky, dle materiálu RK-01-2021-21, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-01-2021-21, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky Koordinátor BOZP 02-2021, dopravní stavby dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených výzvou k podání nabídek, dle materiálu RK-01-2021-21, př. 1.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 30. 4. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz