Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2021-22: Darování pozemků v k. ú. a obci Větrný Jeníkov

RK-01-2021-22.pdf, RK-01-2021-22pr01.xlsx , RK-01-2021-22pr02.pdf

Číslo materiálu 22
Číslo jednací RK-01-2021-22
Název Darování pozemků v k. ú. a obci Větrný Jeníkov
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se darování pozemků pod chodníky a místní komunikací nebo užívaných jako veřejná zeleň do vlastnictví městyse.

Na odbor majetkový se obrátil městys Větrný Jeníkov se žádostí o darování pozemků zastavěných chodníky, popř. užívaných jako veřejná zeleň ve vlastnictví městyse. Jedná se o tyto pozemky: par. č. 968/14 - ost. plocha, silnice o výměře 132 m2, par. č. 968/10 - ost. plocha, silnice o výměře 242 m2, par. č. 968/9 - ost. plocha, silnice o výměře 32 m2, par. č. 968/8 - ost. plocha, silnice o výměře 227 m2, par. č. 968/7 - ost. plocha, silnice o výměře 11 m2 a par. č. 968/6 - ost. plocha, ost. komunikace  o výměře 36 m v k. ú.  obci Větrný Jeníkov.

Výše uvedené pozemky získal Kraj Vysočina na základě Rozhodnutí ministerstva dopravy a spojů ČR čj. 3796/2001 - 9-KM ze dne 10. 9. 2001. Pozemky byly Zřizovací listinou předány do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny.

K převodu se kladně vyjádřila Krajská správa a údržba silnic Vysočiny i odbor dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje požadované pozemky převést darem do vlastnictví městyse Větrný Jeníkov. Pozemky jsou z převážné části zastavěny chodníkem nebo místní komunikací ve vlastnictví městyse a pouze část je užívána jako veřejná zeleň. Pozemky již v současné době slouží pro veřejné účely a i v budoucnu pro tyto účely sloužit budou a nebudou užívány komerčně.

Zákonnou podmínkou převodu nemovitého majetku z vlastnictví Kraje Vysočina je zveřejnění záměru převodu na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina po dobu stanovenou zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování pozemků uvedených v materiálu RK-01-2021-22, př. 1 na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem uvedené pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Větrný Jeníkov.

Stanoviska Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, technicko-správní úsek i oddělní správy majetku Jihlava souhlasí s darování pozemků v k. ú. Větrný Jeníkov do vlastnictví městyse Větrný Jeníkov. 

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s vypořádáním navržených parcel, do budoucna je třeba pečlivě zvážit další návrhy na vypořádání z důvodu nevyhovujícího odvodnění komunikace ve směru staničení. 

Návrh usnesení rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků uvedených v materiálu RK-01-2021-22, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Větrný Jeníkov;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky uvedené v materiálu RK-01-2021-22, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Větrný Jeníkov.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 16. 3. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz