Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2021-23: Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí II/150

RK-01-2021-23.pdf, RK-01-2021-23pr01.pdf , RK-01-2021-23pr02.pdf

Číslo materiálu 23
Číslo jednací RK-01-2021-23
Název Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí II/150
Zpracoval V. Chmela
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o bezúplatné nabytí pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků pod silnicí II/150.

V návaznosti na majetkoprávní vypořádání stavby "II/150 Pavlíkov – Leštinka“ byl vyhotoven geometrický plán na skutečné zaměření části silnice II/150 v katastrálním území Leštinka u Světlé nad Sázavou, kterým byly odděleny pozemky nacházející se pod tělesem komunikace II/150 nebo se jedná o silniční pozemky. Jedná se o pozemky par. č. 410/89 ostatní plocha, silnice o výměře 2948 m2 a par. č. 410/90 ostatní plocha, silnice o výměře 538 m2 v katastrálním území Leštinka u Světlé nad Sázavou, které jsou ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem pro Lesy České republiky, statní podnik. Tyto pozemky se nachází pod silničním tělesem komunikace II/150, a pro Lesy České republiky, státní podnik jsou nepotřebným majetkem, který je možno bezúplatně převést na Kraj Vysočina.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje v rámci majetkoprávního vypořádání silnice II/150 nabýt bezúplatným převodem pozemky par. č. 410/89 a par. č. 410/90 v katastrálním území Leštinka u Světlé nad Sázavou nacházející se pod silničním tělesem komunikace II/150 a sjednotit tak vlastnictví pozemní komunikace a pozemků pod ní.

Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt bezúplatným převodem pozemky par. č. 410/89 a par. č. 410/90 v katastrálním území Leštinka u Světlé nad Sázavou nacházející se pod silnicí II/150. Smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smluvní vztah.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt v rámci majetkoprávního vypořádání silnice II/150 bezúplatným převodem pozemky par. č. 410/89 ostatní plocha, silnice o výměře 2948 m2 a par. č. 410/90 ostatní plocha, silnice o výměře 538 m2 v katastrálním území Leštinka u Světlé nad Sázavou z vlastnictví České republiky - Lesy České republiky, státní podnik, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové do vlastnictví Kraje Vysočina.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 9. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz