Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2021-24: Uzavření třístranné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k.ú. Pokojov

RK-01-2021-24.pdf, RK-01-2021-24pr01.docx

Číslo materiálu 24
Číslo jednací RK-01-2021-24
Název Uzavření třístranné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k.ú. Pokojov
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Tento materiál řeší uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi Povodím Moravy, s.p. (povinný ze služebnosti), Krajem Vysočina (oprávněný ze služebnosti) a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny o zřízení služebnosti umístění a provozování silničního mostu přes vodní tok Bohdalovského potoka.

Na odbor majetkový se obrátila Krajská správa a údržba silnic Vysočiny se žádostí o projednání uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v Radě Kraje Vysočina.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (KSÚSV) připravuje investiční akci "III/3881 Pokojov průtah", kterou bude dotčen pozemek par. č. 766/1 - vodní plocha v k.  ú. a obci Pokojov ve vlastnictví České republiky, příslušnost k hospodaření pro Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/1, 02 00 Brno.

Pokud chce investor získat stavební povolení, popř. sloučené stavební povolení a územní rozhodnutí trvá Povodí Moravy, s. p. na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. Vzhledem k tomu, že investor je KSÚSV, bude  smlouva třístranná.

Služebnost bude podle požadavku Povodí Moravy, s.p. zřízena úplatně za jednorázovou náhradu zjištěnou podle cenových předpisů účinných v době uzavření smlouvy o zřízení služebnosti (v současné době zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů), a to výnosovou metodou, jako pětinásobek ročního užitku (nájemného). Roční užitek ze služebnosti bude stanoven jako součin jednotkového nájemného dle cenové mapy nájemného pozemků budoucího povinného platné pro kalendářní rok, v němž bude smlouva o zřízení služebnosti uzavírána, a rozsahu služebnosti dle geometrického plánu, včetně příslušného ochranného pásma. Minimální výše jednorázové náhrady za zřízení služebnosti činí 5 000 Kč. K náhradě za zřízení služebnosti bude připočtena příslušná sazba DPH. Úhradu platby za zřízení služebnosti zajistí po realizaci stavby a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti investor - KSÚSV.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje uzavřít mezi Povodím Moravy s.p. (na straně budoucího povinného ze služebnosti), Krajem Vysočina (na straně budoucího oprávněného ze služebnosti) a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny (na straně investora) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na dotčení pozemku v k.ú. Pokojov. Tato smlouva umožní KSÚSV realizovat stavbu na pozemku v hospodaření Povodí Moravy, s.p. a získat územní, popř. společné územní a stavební povolení.

Smlouva je uvedena materiálu RK-01-2021-24, př. 1.

Usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti materiálu RK-01-2021-24, př. 1.

Stanoviska Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s uzavřením třístranné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti nezbytné pro realizaci akce "III/3881 Pokojov průtah", kterou bude dotčen pozemek par. č. 766/1 - vodní plocha v k. ú. a obci Pokojov.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít mezi Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 708 90013, na straně budoucího povinného ze služebnosti, Krajem Vysočina, na straně budoucího oprávněného ze služebnosti a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, na straně investora, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro akci "III/3881 Pokojov průtah" dle materiálu RK-01-2021-24, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Termín 31. 5. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz