Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2021-26: Darování pozemku v k. ú. Hvězdoňovice, obec Hvězdoňovice

RK-01-2021-26.pdf, RK-01-2021-26pr01.xls , RK-01-2021-26pr02.pdf

Číslo materiálu 26
Číslo jednací RK-01-2021-26
Název Darování pozemku v k. ú. Hvězdoňovice, obec Hvězdoňovice
Zpracoval M. Kezniklová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál řeší darování pozemku o výměře 45 m2 v k. ú. Hvězdoňovice, zastavěného chodníkem u autobusové zastávky do vlastnictví obce Hvězdoňovice.

Na majetkový odbor Krajského úřadu Kraje Vysočina se obrátila obec Hvězdoňovice se žádostí o vypořádání majetkoprávních vztahů u pozemku KN par. č. 701/1 v k. ú. Hvězdoňovice, dotčeného stavbou „Hvězdoňovice – autobusová zastávka“. Obec předložila geometrický plán číslo 173-47078/2019, který tvoří materiál RK-01-2021-26, př. 2.

Jedná se o část pozemku KN par. č. 701/1, dle geometrického plánu číslo 173-47078/2019 označenou jako díl „a“, sloučenou do pozemku par. č. 701/4 – ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Hvězdoňovice.

Pozemek je dotčený výstavbou chodníku u autobusové zastávky v obci Hvězdoňovice.

 

Na základě Usnesení 1595/27/2019/RK rozhodla Rada Kraje Vysočina na svém jednání dne 24.9.2019 mimo jiné uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Hvězdoňovice smlouvu opravňující provést stavbu „Hvězdoňovice – autobusová zastávka“ na části pozemku par. č. 701/1. Tato smlouva byla uzavřena dne 10.10.2019.

 

Pozemek KN par. č. 701/1 získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Dodatkem č. 357 ze dne 15.9.2009 Zřizovací listiny ze dne 20.12.2001 a Rozhodnutím o sloučení organizace Kraje Vysočina ze dne 7.11.2006 je pozemek svěřený do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Pozemek je vedený Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Třebíč na listu vlastnictví č. 99 pro k. ú. a obec Hvězdoňovice.

 

Návrh řešení

Odbor majetkový, po konzultaci s KSÚSV a ODSH, navrhuje převést darem pozemek v rozsahu dle materiálu RK-01-2021-26, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hvězdoňovice a učinit právní úkony nezbytné k převodu. Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina – čl. II., odst. 2. Pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude využívaný komerčně.

Předpokladem převodu je zveřejnění záměru darování dle ust. §18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, po dobu 30 dnů na úřední desce krajského úřadu.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darovat pozemek v k. ú. Hvězdoňovice v rozsahu dle materiálu RK-01-2021-26, př. 1 na úřední desce krajského úřadu a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek v k. ú. Hvězdoňovice v rozsahu dle materiálu RK-01-2021-26, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hvězdoňovice.

Stanoviska Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH Krajského úřadu Kraje Vysočina souhlasí s převodem pozemku v k. ú. Hvězdoňovice obci Hvězdoňovice.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace souhlasí s darováním pozemku v k. ú. Hvězdoňovice obci Hvězdoňovice.


Návrh usnesení rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemku v k. ú. Hvězdoňovice, v rozsahu dle materiálu RK-01-2021-26, př. 1, odděleného  geometrickým plánem číslo 173-47078/2019 z pozemku KN par. č. 701/1 v k. ú. Hvězdoňovice, obec Hvězdoňovice;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek v k. ú. Hvězdoňovice v rozsahu dle materiálu RK-01-2021-26, př. 1, oddělený geometrickým plánem číslo 173-47078/2019 z pozemku KN par. č. 701/1 v k. ú. Hvězdoňovice, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hvězdoňovice.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 23. 3. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz