Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2021-28: Darování pozemků v k.ú. Brzkov, obec Brzkov

RK-01-2021-28.pdf, RK-01-2021-28pr01.pdf

Číslo materiálu 28
Číslo jednací RK-01-2021-28
Název Darování pozemků v k.ú. Brzkov, obec Brzkov
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší zveřejnění záměru darovat do vlastnictví obce Brzkov geometrickým plánem oddělené pozemky o celkové výměře 8 m2, na nichž stojí kříže a následně převést darem tyto nově oddělené pozemky do vlastnictví obce Brzkov.

Na OM se obrátil starosta obce Brzkov se žádostí o převod pozemků v k.ú. Brzkov, na nichž jsou umístěny kříže. Jedná se o tzv. Markův kamenný kříž a litinový kříž stojící na kamenném podstavci. Oba kříže stojí na pozemku par. č. 2314 - ost. plocha, silnice v k. ú. Brzkov a obec má v úmyslu tyto kříže opravit. 

Vzhledem k tomu, že kříže nemají svoje parcelní číslo, zajistila obec Brzkov vyhotovení geometrického plánu na oddělení požadované části pozemku. Geometrickým plánem  č. 338-287/2020 vyhotoveným geodetickou společností GEODET METELKA, s.r.o. Jihlava byly z pozemku par. č. 2314 v k. ú. Brzkov odděleny nově vzniklé pozemky par. č. 2314/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 4 m2 a par. č. 2314/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 4 m2. Tyto nově oddělené pozemky by měly být předmětem převodu do vlastnictví obce Brzkov.

Návrh řešení

OM navrhuje požadované části pozemku par. č. 2314 v k.ú. Brzkov převést do vlastnictví obce Brzkov. Kříže stojící na tomto pozemku nejsou vedeny jako sakrální památky v majetkové evidenci Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, které byl tento pozemek předán do hospodaření. 

OM oslovil se žádostí o stanovisko k možnému převodu jak KSUSV, cestmistrovství Jihlava, tak odbor dopravy a silničního hospodářství. Oba subjekty s převodem souhlasí.

Zákonným předpokladem převodu nemovitého majetku z vlastnictví kraje je zveřejnění záměru darování na úřední desce krajského úřadu po zákonem stanovenou dobu. Po uplynutí této doby je možné předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh na darování nově oddělených pozemků do vlastnictví obce Brzkov. 

Usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování nově oddělených pozemků v k. ú. Brzkov na úřední desce krajského úřadu a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat tyto pozemky do vlastnictví obce Brzkov. 

Stanoviska Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

KSUSV, cestmistrovství Jihlava vyslovila s převodem nově oddělných pozemků v k. ú.  Brzkov umožňujících údržbu křížků souhlas.

 

 

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH vyslovila s převodem nově oddělých pozemků v k.ú. Brzkov souhlas za předpokladu, že tyto pozemky nezasáhnou do silniční příkopy. Tato podmínka je splněna.

Návrh usnesení rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat geometrickým plánem č. 338-287/2020 oddělené pozemky par. č. 2314/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 4 m2 a par. č. 2314/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 4 m2 z pozemku par. č. 2314 v k. ú. Brzkov do vlastnictví obce Brzkov;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem geometrickým plánem č. 338-287/2020 nově vzniklé pozemky par. č. 2314/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 4 m2 a par. č. 2314/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 4 m2 oddělené z pozemku par. č. 2314 v k. ú. Brzkov do vlastnictví obce Brzkov.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 23. 3. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz