Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2021-31: Stanovisko rady kraje k návrhu Politiky územního rozvoje ČR

RK-01-2021-31.pdf, RK-01-2021-31pr01.docx , RK-01-2021-31pr02.docx , RK-01-2021-31pr02upr01.docx

Číslo materiálu 31
Číslo jednací RK-01-2021-31
Název Stanovisko rady kraje k návrhu Politiky územního rozvoje ČR
Zpracoval L. Svoboda, P. Průža
Předkládá H. Hajnová, L. Svoboda
Počet příloh 3
Popis problému

Rada kraje ve své samostatné působnosti, podle stavebního zákona, uplatňuje k Návrhu Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje ČR (dále též PÚR ČR) stanovisko. Stanovisko je uplatňováno v rámci mezirezortního připomínkového řízení. Hlavní důvod celkové, úplné tj. řádné Aktualizace č. 4 PÚR ČR je nutnost reagovat na nové skutečnosti, jak v rámci územně plánovací činnosti krajů, tak i v rámci činností ministerstev a jiných ústředních správních úřadů. Návrh Aktualizace č. 4 PÚR ČR nemění zásadně koncepční zaměření platné PÚR ČR. Předmětem návrhu Aktualizace č. 4 PÚR ČR jsou úpravy stávajících kapitol ve smyslu doplnění, případně zpřesnění, resp. vypuštění textů, a tomu odpovídající úpravy a doplnění příslušných schémat. Rada kraje tímto stanoviskem může reagovat na navržené změny, požadovat jejich úpravu a vyjádřit tak zájem kraje k záměrům, které jsou navrhovány ústředními správními úřady. PÚR ČR se projednává na veřejném projednání (předpoklad červen 2021), PÚR ČR schvaluje Vláda ČR a je závazná pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje kraje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území. Aktualizace č. 4 PÚR se projednává a schvaluje v rozsahu měněných částí. Stručný výtah se zaměřením na záměry týkající se Kraje Vysočina je uveden v materiálu RK-01-2021-31, př. 1 a návrh stanoviska Rady je uveden v materiálu RK-01-2021-31, př. 2. Na výzvu k uplatnění stanoviska do 15. 12. 2020, žádný odbor neuplatnil stanovisko.

Návrh řešení

Návrh stanoviska Rady je uveden v materiálu RK-01-2021-31, př. 2.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

stanovisko k Návrhu Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky, dle materiálu RK-01-2021-31, př. 2.

Odpovědnost Odbor územního plánování a stavebního řádu
Termín 15. 1. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz