Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2021-32: Změna kontaktní osoby u pěti projektů realizovaných v Operačním programu Životní prostředí

RK-01-2021-32.pdf, RK-01-2021-32pr01.docx , RK-01-2021-32pr02.doc

Číslo materiálu 32
Číslo jednací RK-01-2021-32
Název Změna kontaktní osoby u pěti projektů realizovaných v Operačním programu Životní prostředí
Zpracoval J. Říčan
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 2
Popis problému

Shrnutí:

U 5 projektů realizovaných v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále „OPŽP“) dochází ke změně hlavní kontaktní osoby za kraj, kterou je projektový manažer (Ing. Dita Pykalová za Ing. Jana Říčana), proto je nutné dle Pravidel pro žadatele a příjemce v OPŽP schválit plnou moc pro projektového manažera ke komunikaci se Státním fondem životního prostředí ČR (dále „SFŽP“) a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (dále “AOPK“). 

 

Jedná se o projekty evropsky významných lokalit (EVL) a přírodní rezervace (PR):

- EVL Havranka - asanační opatření (kácení, kosení, rozrušení stařiny, vláčení lučními branami),

- PR Havranka - asanační opatření (kosení, rozrušení stařiny, vláčení lučními branami),

- EVL a PR Havranka - revitalizační opatření (výstavba mokřadů, revitalizace vodotečí, sanace melioračních příkopů),

- EVL V Lisovech - II. fáze revitalizačních opatření (kácení, kosení, odstranění drnu),

- EVL Údolí Jihlavy - obnova stepních a lesostepních biotopů v PR Dukovanský mlýn (kácení).

 

Dosud přijatá usnesení radou kraje k plným mocem u těchto projektů jsou uvedena v materiálu RK-01-2021-32, př. 1.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit znění plné moci dle materiálu RK-01-2021-32, př. 2.

 

Plná moc bude podepsána a podána elektronicky prostřednictvím systému pro předkládání žádostí MS 2014+.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

znění plné moci dle materiálu RK-01-2021-32, př. 2.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 1. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz