Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2021-35: Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III

RK-01-2021-35.pdf, RK-01-2021-35pr01.pdf , RK-01-2021-35pr02.pdf , RK-01-2021-35pr03.pdf , RK-01-2021-35pr04.pdf , RK-01-2021-35pr05.pdf

Číslo materiálu 35
Číslo jednací RK-01-2021-35
Název Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
Zpracoval R. Fousová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 5
Popis problému

Shrnutí:

Jedná se o souhlasy s převodem nemovitostí, které jsou předmětem výměny zdroje tepla na pevná paliva v rámci udržitelnosti jednoho projektu „Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina“ a jednoho projektu „Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina III“. Přehled žádostí o souhlas je obsahem materiálu RK-01-2021-35, př. 1.

 

Dle čl. 10 Smluv o poskytnutí dotace, které jsou obsahem materiálů RK-01-2021-35, př. 2, RK-01-2021-35, př. 3, jsou příjemci povinni nakládat do 31. 12. 2023 (resp. v případě projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III do 31. 12. 2028) s veškerým majetkem podpořeným  v rámci akce dle této Smlouvy a s nemovitostí, ve které byla akce realizována v souladu se zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nesmí bez předchozího souhlasu Kraje Vysočina převést majetek pořízený z poskytnuté dotace a nemovitost, ve které byla akce realizována po tuto dobu na jinou osobu a nesmí ani bez předchozího souhlasu Kraje Vysočina nemovitost zatížit žádnými právy třetích osob, včetně zástavního práva.

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel žádosti o vydání souhlasu s převodem nemovitostí dle materiálů RK-01-2021-35, př. 4 a RK-01-2021-35, př. 5.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina tyto uvedené žádosti posoudil s ohledem na podmínky stanovené ve Smlouvě a navrhuje Radě Kraje Vysočina vyslovit souhlas s darováním nemovitostí, ve kterých došlo k výměně zdroje tepla. Celé znění Smluv je obsahem materiálů RK-01-2021-35, př. 2 a RK-01-2021-35, př. 3.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí
  • s darováním nemovitosti, v níž došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR02737.0223, za podmínek uvedených v materiálu RK-01-2021-35, př. 4;
  • s darováním nemovitosti, v níž došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.0073, za podmínek uvedených v materiálu RK-01-2021-35, př. 5.
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 1. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz