Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2021-36: Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina, Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO

RK-01-2021-36.pdf, RK-01-2021-36pr01.pdf , RK-01-2021-36pr02.pdf , RK-01-2021-36pr03.pdf , RK-01-2021-36pr04.pdf , RK-01-2021-36pr05.pdf , RK-01-2021-36pr06.pdf , RK-01-2021-36pr07.pdf , RK-01-2021-36pr08.pdf , RK-01-2021-36pr09.pdf , RK-01-2021-36pr10.pdf , RK-01-2021-36pr11.pdf , RK-01-2021-36pr12.pdf , RK-01-2021-36pr13.pdf , RK-01-2021-36pr14.pdf , RK-01-2021-36pr15.pdf , RK-01-2021-36pr16.pdf , RK-01-2021-36pr17.pdf , RK-01-2021-36pr18.pdf

Číslo materiálu 36
Číslo jednací RK-01-2021-36
Název Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina, Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO
Zpracoval R. Fousová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 18
Popis problému

Shrnutí:

Materiál se týká uzavření Dodatků a Dohod k šesti Smlouvám o poskytnutí dotace (dále také „Smlouva“), které byly uzavřeny v rámci realizace projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina, Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III – AMO. U tří projektů se jedná o změnu zdroje tepla, u jednoho projektu se jedná o změnu vlastníka z důvodu úmrtí původního příjemce dotace, u jednoho projektu se jedná o změnu vlastníka bez předchozího souhlasu rady kraje a u jednoho projektu se jedná o změnu vlastníka z důvodu prodeje nemovitosti. Seznam jednotlivých změn je součástí materiálu RK-01-2021-36, př. 1. Vzhledem k tomu, že se jedná o změny, které mění podmínky uvedené ve Smlouvě, je nutné uzavřít s příjemci podpory dodatky resp. dohody k těmto Smlouvám. Výše uvedené nemá vliv na dosažení účelu projektů Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina. 

 

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále „ORR“) obdržel pět žádostí o změnu Smlouvy dle materiálů RK-01-2021-36, př. 8, RK-01-2021-36, př. 9, RK-01-2021-36, př. 10, RK-01-2021-36, př. 11 a RK-01-2021-36, př. 12.

ORR zjistil v jednom případě vlastní činností u příjemce dotace na výměnu zdroje tepla porušení čl. 10 Smlouvy o poskytnutí dotace. Porušení uvedeného článku spočívalo, v darování nemovitosti bez předchozího souhlasu Kraje Vysočina. Příjemci byla za toto porušení smlouvy stanovena finanční oprava 5 % z poskytnuté dotace v souladu se sazebníkem schváleným Radou Kraje Vysočina dne 20. 10. 2020 usnesením č. 1953/31/2020/RK. Požadovaná částka byla krácena v rámci proplacení předložené Závěrečné zprávy. Příjemce zajistil souhlas nového vlastníka nemovitosti s plněním povinností plynoucích ze smlouvy o poskytnutí dotace, spočívající v podpisu návrhu dohody o převzetí závazků původního příjemce novým vlastníkem nemovitosti viz materiál RK-01-2021-36, př. 18.

Návrh řešení

ORR výše uvedené případy posoudil s ohledem na podmínky stanovené v Pravidlech RK a navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dodatky ke Smlouvám dle materiálů RK-01-2021-36, př. 13, RK-01-2021-36, př. 14 a RK-01-2021-36, př. 15 a dále navrhuje uzavřít Dohody ke Smlouvám dle materiálů RK-01-2021-36, př. 16, RK-01-2021-36, př. 17 a RK-01-2021-36, př. 18. Celé znění Smluv je obsahem materiálů RK-01-2021-36, př. 2, RK-01-2021, př. 3, RK-01-2021-36, př. 4, RK-01-2021-36, př. 5, RK-01-2021-36, př. 6 a RK-01-2021-36, př. 7.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere předložený materiál na vědomí.

Návrh usnesení rozhoduje
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 3. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz