Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-02-2018-02: Výpůjčka nebytových prostor užívaných Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací pro účely předškolní a školní výuky hospitalizovaných dětí

RK-02-2018-02.pdf, RK-02-2018-02pr01.pdf

Číslo materiálu 2
Číslo jednací RK-02-2018-02
Název Výpůjčka nebytových prostor užívaných Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací pro účely předškolní a školní výuky hospitalizovaných dětí
Zpracoval J. Štanclová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, dále také „nemocnice“, požádala o souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v prostorách dětského oddělení nemocnice o  výměře 28 m2 (kabinet 10,5 m2 a jídelna 17,5 m2) za účelem provozování školní výuky hospitalizovaných dětí. Nemocnice má předmětné nebytové prostory v nájmu od Kraje Vysočina na základě nájemní smlouvy uzavřené dne 19. 6. 2003 mezi Krajem Vysočina a nemocnicí. Návrh smlouvy o výpůjčce předpokládá dobu trvání výpůjčky delší než 3 roky (doba 5 let), úhrada za poskytované služby je sjednána ve výši 3 042,- Kč za čtvrtletí. Bližší podmínky výpůjčky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o výpůjčce, který je obsažen v materiálu RK-02-2018-02, př. 1.

Navrhované podmínky výpůjčky překračují smluvní rámec, v rámci kterého je oprávněna nemocnice nakládat s předmětem nájmu bez ad hoc souhlasu pronajímatele (výpůjčka trvá déle než 3 roky), je proto nezbytný předchozí souhlas pronajímatele (zřizovatele).

Návrh řešení

Uzavřením smlouvy o výpůjčce nebude narušen chod nemocnice ani nebude znemožněno užívání majetku k hlavnímu účelu nemocnice. Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje udělit souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-02-2018-02, př. 1.

Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

 

Stanoviska Odbor majetkový

OM souhlasí s návrhem řešení.

Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor dle podmínek stanovených v materiálu RK-02-2018-02, př. 1.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 31. 1. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz