Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-02-2018-05: Závěrečná zpráva o využití přidělených finančních prostředků určených na připravenost Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na řešení mimořádných událostí a krizových situací

RK-02-2018-05.pdf, RK-02-2018-05pr01.pdf , RK-02-2018-05pr02.pdf

Číslo materiálu 5
Číslo jednací RK-02-2018-05
Název Závěrečná zpráva o využití přidělených finančních prostředků určených na připravenost Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na řešení mimořádných událostí a krizových situací
Zpracoval K. Fialová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 2
Popis problému

Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace, (dále jen „ZZS KV“) je v souladu s § 20 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě a v souladu s nařízením vlády č. 148/2012 Sb., o stanovení výše úhrady nákladů na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací ze státního rozpočtu povinna kromě jiného nepřetržitě zajišťovat činnosti k připravenosti na mimořádné události a krizové situace. Ministerstvo zdravotnictví vypracovalo Metodiku pro přidělování finančních prostředků na financování nákladů na připravenost poskytovatelů zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací stanovující financování nákladů na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby. V souvislosti s čerpáním neinvestiční dotace určené na zajištění krizové připravenosti ve výši 5 089 520 Kč byla ZZS KV povinna v souladu s příslušným rozhodnutím o jejím poskytnutí a dalšími podmínkami předložit Ministerstvu zdravotnictví České republiky nejpozději do 15. 1. 2018 závěrečnou zprávu o využití přidělených finančních prostředků určených na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací. Závěrečná zpráva dle materiálu RK-02-2018-05, př. 1 je rozdělena na 2 části a obsahuje vyhodnocení využití finančních prostředků a vyúčtování vynaložených finančních prostředků.

Kraj Vysočina prostřednictvím odboru zdravotnictví, v souladu s § 27 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, provedl u ZZS KV kontrolu použití této neinvestiční dotace. Protokol z kontroly čerpání peněžních prostředků poskytnutých na zajištění připravenosti na řešení krizových situací a mimořádných událostí je uveden v příloze RK-02-2018-05, př. 2.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje vzít na vědomí závěrečnou zprávu o využití přidělených finančních prostředků určených na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací dle materiálu RK-02-2018-05, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

závěrečnou zprávu o využití přidělených finančních prostředků určených na připravenost Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na řešení mimořádných událostí a krizových situací dle materiálu RK-02-2018-05, př. 1.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Termín 16. 1. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz