Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-02-2018-06: Koncepce řešení dostavby areálu Nemocnice Třebíč ve vazbě na probíhající akci "Nemocnice Třebíč - Pavilon chirurgických oborů" - změna akcí na kapitole Nemovitý majetek, v příloze M2 - Zdravotnictví

RK-02-2018-06.pdf, RK-02-2018-06pr01.pdf , RK-02-2018-06pr02.pdf , RK-02-2018-06pr03.pdf , RK-02-2018-06pr04.pdf , RK-02-2018-06pr05.pdf , RK-02-2018-06pr06.pdf , RK-02-2018-06pr07.pdf , RK-02-2018-06pr08.doc

Číslo materiálu 6
Číslo jednací RK-02-2018-06
Název Koncepce řešení dostavby areálu Nemocnice Třebíč ve vazbě na probíhající akci "Nemocnice Třebíč - Pavilon chirurgických oborů" - změna akcí na kapitole Nemovitý majetek, v příloze M2 - Zdravotnictví
Zpracoval O. Homola
Předkládá P. Kolář, S. Měrtlová
Počet příloh 8
Popis problému

Jedná se o návrh na koncepční řešení dostavby areálu Nemocnice Třebíč ve vazbě na probíhající akci "Nemocnice Třebíč - Pavilon chirurgických oborů".

Již na přelomu let 2012 a 2013 byla obnovena diskuse o koncepci celého areálu nemocnice Třebíč a na jejím základě bylo rozhodnuto o zahájení akce „Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů". Hlavním důvodem byl kritický stav pavilonu CH (panelový objekt - lůžková část chirurgického oddělení), pavilonů A a A1 (historická budova, kde bylo umístěno ARO, urologie, CT, ultrazvuk, ORL, část gynekologie, zákrokový sál, ambulance a kanceláře) a  umístění nového energocentra do objektu bývalé kotelny. Akce dále obsahuje rekonstrukci pavilonu G, demolici vstupního objektu do areálu nemocnice a novou úpravu systému komunikací ve vstupní části areálu. V průběhu projektové přípravy akce bylo třikrát nutno původní záměr rozšířit. Důvodem bylo doplnění prostor pro umístění pracovišť zobrazovací techniky, zjištění skutečného stavu systému rozvodů vytápění v souvislosti se zajištěním provozu nemocnice a  zajištěním požadavku na nové datové centrum.

Při provádění prvních etap uvedené akce byly zjištěny  dva zásadní problémy:

 • Systém vzduchotechnických zařízení a stav operačních sálů. Již v roce 2015 rada kraje usnesením 1820/30/2015/RK rozhodla zařadit do rozpočtu novou akci s názvem Nemocnice Třebíč - Rekonstrukce VZT. Akce byla zařazena na základě žádosti ředitelky nemocnice a předchozího projednání s členy rady kraje odpovědnými za oblast zdravotnictví a majetku a odborem zdravotnictví. Akce měla řešit projektovou přípravu a  následnou realizaci výměny technologie chlazení a vlhčení vzduchotechniky budovy operačních sálů a výrobu páry. V průběhu předprojektové přípravy a zjišťování všech souvislostí bylo objednáno odborné posouzení stavu  vzduchotechnických a chladicích jednotek. Následně bylo navrženo řešení a v současné době je zpracována projektová dokumentace řešící kompletní rekonstrukci strojovny VZT umístěnou na pavilonu O - pavilon operačních sálů. Podle podmínek provádění by při realizaci bylo nutno přerušit činnost na operačních sálech, navíc nelze úplně vyloučit zásah do stávajících rozvodů které zasahují do čistých prostor operačních sálů. Stávající operační sály  jsou z roku 1985 modernizované v roce 2000. Vestavby jsou provedeny z materiálů, které nevyhovují požárně bezpečnostním předpisům, a s ohledem na jejich konstrukci není možné provádět do vestaveb v podstatě žádné zásahy bez rizika na dopad na provádění operačních výkonů v čistých prostorách. Obecná životnost operačních sálů se pohybuje kolem 20-ti let.  S  ohledem na tyto téměř neřešitelné provozní a technické vazby, bylo hledáno realizovatelné řešení. Byla proto zadána studie k řešení problému, která navrhuje novou přístavbu s operačními sály, umístění vzduchotechnických zařízení a přednáškový sál. Po zprovoznění této přístavby by byla následně rekonstruována část stávajícího pavilonu operačních sálů (část je rekonstruována v rámci akce pavilon chirurgických oborů a část obsahující centrální sterilizaci zůstává beze změn) s využitím pro centrální šatny,  dva endoskopické sály, sál pro provádění očních zákroků a pooperační pokoje s potřebným zázemím. Studie zpracovaná  ATELIEREM PENTA v.o.s. je předkládána v materiálech
  RK-02-2018-06, př. 1 - 7. Tato studie byla podrobně diskutována, bylo posuzováno navržené řešení a včetně kapacit, skladby provozů, vazeb na sousední budovy a provozy nemocnice.  Ve vazbě na studii byla odborem majetkovým zpracována standardní podoba stavebního záměru  s návrhem časového plánu - viz materiál RK-02-2018-06, př. 8. Odhadované náklady na přístavbu jsou ve výši cca 109 mil. Kč, rekonstrukci stávajícího pavilonu cca 42 mil. Kč, inženýrské sítě, komunikace a vedlejší náklady cca 10 mil. Kč, projektová dokumentace cca 3 mil. Kč. Tyto částky jsou bez DPH, přičemž je předpoklad realizace v režimu uplatnění odpočtu DPH. Dále jsou odhadovány náklady na pořízení lékařské technologie - vybavení přístroji ve výši cca 35 mil. Kč + DPH - zde odpočet DPH nebude možný.
 • Zásobování areálu nemocnice elektrickou energií. Akce Nemocnice Třebíč - pavilon chirurgických oborů" obsahuje m.j. i výstavu nového energocentra. Energocentrum je vybudováno a zprovozněno. Obsahuje trafostanici TS2, náhradní zdroj, řídící velín a další související zařízení. Při uvádění nově vybudovaného energocentra do provozu se vyskytly určité problémy, které byly operativně řešeny. Na základě těchto faktů bylo zadáno posouzení bilance celého areálu nemocnice, bylo provedeno měření všech jednotlivých úseků jak z hlediska celkového odebíraného příkonu, tak z hlediska odebíraného příkonu v  časové ose. Z posouzení vyplývá potřeba rekonstrukce stávajícího - starého energocentra zásobujícího část areálu nemocnice včetně úpravy v celkové koncepci měření a regulace s doplněním řízení požadovaných maximálních čtvrthodinových odběrů elektrické energie ze sítě VN. Na tuto záležitost není v současné době zpracována žádná studie. Obsah řešení vyplývá z diskusí mezi OM a vedením nemocnice. Stávající objekt, ve kterém jsou mimo trafostanice a náhradního zdroje ještě nevyužívané dílny a části staré nevyužívané kotelny (násypky na uhlí), a který je ve špatném stavebně technickém stavu, bude potřebné zřejmě částečně zdemolovat. Uvolněný prostor bude možné využít pro parkování. Velmi hrubý odhad výše nákladů se může pohybovat kolem 10 mil. Kč.

 

Návrh řešení

OM a OZ navrhují řešit výše uvedené záležitosti následujícím postupem:

OM a OZ navrhují radě kraje

 • Schválit  Studii přístavby operačních sálů Nemocnice Třebíč zpracovanou ATELIEREM PENTA v.o.s.
 • Schválit Stavební záměr akce Nemocnice Třebíč - přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů
 • Uložit Odboru majetkovému Krajského úřadu Kraje Vysočina v součinnosti s Odborem zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina a vedením Nemocnice Třebíč, příspěvkovou organizací zajistit projektovou přípravu přístavby a rekonstrukce operačních sálů Nemocnice Třebíč. Zpracování projektové dokumentace je nezbytným předpokladem pro přípravu realizace a bude konkretizován investiční záměr co do definitivního řešení, vazeb na probíhající investice a také zpřesněny odhadované investiční výdaje. Předpoklad termínu dokončení projekčních prací OM odhaduje na září 2018. Již zpracovaná projektová dokumentace rekonstrukce VZT bude využita. V rozpočtu kraje pro rok 2018 je alokována částka 20 mil. Kč na akci "Nemocnice Třebíč - rekonstrukce VZT" a je proto pro projektovou přípravu přístavby a rekonstrukce operačních sálů zajištěno finanční krytí. Vlastní realizace investičního záměru bude možná po dokončení pavilonu chirurgických oborů, tedy v  termínu cca březen 2019 - květen 2020. Rozpočtové krytí realizace akce bude navrhováno z vlastních prostředků kraje v těchto letech.
 • Rozhodnout změnit název akce "Nemocnice Třebíč - rekonstrukce VZT" na nový název "Nemocnice Třebíč - přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů".
 • Rozhodnout zařadit do rozpočtu kraje novou akci s názvem "Nemocnice Třebíč - Rekonstrukce TS1 a náhradního zdroje". Zařazení akce umožní zahájit přípravné projekční práce spočívající v návrhu řešení a po projednání tohoto návrhu na úrovni vedení kraje následně projekční práce. Předpoklad termínu dokončení projekčních prací OM odhaduje na srpen 2018, realizaci na rok 2019. Zařazení akce do rozpočtu kraje pro rok 2018 nevyžaduje rozpočtové opatření, finanční krytí výdajů v rozsahu projektové přípravy akce je možné zajistit formou změny rozpisu rozpočtu v rámci kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 – Zdravotnictví. Rozpočtové krytí realizace akce bude navrhováno z vlastních prostředků kraje v roce 2019.

OM a OZ v součinnosti s řediteli příslušných sekcí krajského úřadu navrhne řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina ustavení pracovního týmu k řešení výše uvedených záležitostí (složení: zástupci OM, OZ a Nemocnice Třebíč).

 

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí.

V případě, že bude stavební záměr akce "Nemocnice Třebíč - přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů" schválen, bude třeba potřebné finanční prostředky na realizaci akce zapracovat do návrhu rozpočtu kraje na příslušný rozpočtový rok (případně do střednědobého výhledu rozpočtu kraje zahrnujícího roky realizace akce).  

Návrh usnesení schvaluje
ukládá

Odboru majetkovému Krajského úřadu Kraje Vysočina v součinnosti s Odborem zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina a vedením Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace zajistit projektovou přípravu akce "Nemocnice Třebíč - přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů";

rozhoduje
 • změnit název akce "Nemocnice Třebíč - rekonstrukce VZT" zařazené v rozpočtu Kraje Vysočina na kapitole Nemovitý majetek v příloze M2 - Zdravotnictví na nový název "Nemocnice Třebíč - přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů";
 • zařadit do rozpočtu kraje kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví novou akci s  názvem "Nemocnice Třebíč - Rekonstrukce TS1 a náhradního zdroje".

Odpovědnost Odbor majetkový, Odbor zdravotnictví
Termín 30. 9. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz