Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-02-2018-07: Předání pozemní komunikace do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

RK-02-2018-07.pdf, RK-02-2018-07pr01.doc

Číslo materiálu 7
Číslo jednací RK-02-2018-07
Název Předání pozemní komunikace do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Zpracoval P. Kolář
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Zastupitelstvo kraje usnesením 0543/07/2017/ZK rozhodlo m. j. uzavřít darovací smlouvu mezi městem Polná na straně dárce a Krajem Vysočina na straně obdarovaného, jejímž předmětem je pozemní komunikace – místní komunikace souběžná s autobusovým nádražím včetně všech součástí a příslušenství ležící na částech pozemků par. č. 97/11 a par. č. 97/16 v k.ú. Polná. Smlouva byla uzavřena dne 29. 12. 2017 a Kraj Vysočina se stal vlastníkem této pozemní komunikace.

Tato smlouva společně s dalšími smlouvami byla uzavřena jako předpoklad řešení nevyhovujícího stavu silnice III/34821. Smlouvami je dohodnuto jakým způsobem bude provedena rekonstrukce předmětné pozemní komunikace a jaké bude budoucí uspořádání silniční sítě v této časti města Polná. Nabytá pozemní komunikace se po rekonstrukci stane jedním z úseků silnice II/348.

Nabytou pozemní komunikaci je potřebné předat do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.

Návrh řešení

OM navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a  údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-02-2018-07, př. 1, kterým se do hospodaření předá výše uvedená pozemní komunikace.

Stanoviska Odbor dopravy a silničního hospodářství

souhlasí s navrhovaným usnesením

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-02-2018-07, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 6. 2. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz