Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-02-2018-08: Darování pozemků v k. ú. a obci Měřín

RK-02-2018-08.pdf, RK-02-2018-08pr01.pdf

Číslo materiálu 8
Číslo jednací RK-02-2018-08
Název Darování pozemků v k. ú. a obci Měřín
Zpracoval L. Sýkorová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o darování pozemků v k. ú. Měřín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Měřín.

Městys Měřín požádal o darování pozemků par. č. 1585/10 – ostatní plocha, ost. komunikace o  výměře 155 m2 a pozemku par. č. 1585/11 - ostatní plocha, zeleň o výměře 209 m2, vzniklých dle geometrického plánu č. 1057-17/2016 z pozemku par. č. 1585 v k. ú. a obci Měřín.

Na základě usnesení 0988/19/2016/RK a Smlouvy zakládající právo provést stavbu ze dne 13.  7.  2016 realizoval městys Měřín akci „Prodloužení chodníku, ul. Černická“. Tímto usnesením byl schválen záměr darování části pozemku par. č. 1585 v k. ú. Měřín. Záměr darování byl vyvěšen na úřední desce ve dnech 25. 7. 2016 až 25. 8. 2016.

Pozemek par. č. 1585 získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou je pozemek předán k hospodaření příspěvkové organizaci kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Velké Meziříčí pro k. ú. a obec Měřín na listu vlastnictví č. 1363.

Návrh řešení

OM navrhuje převést darem pozemky par. č. 1585/10 a par. č. 1585/11 oddělené dle GP 1057-17/2016 z pozemku par. č. 1585 v k. ú. a obci Měřín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Měřín.

Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina – čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.

Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.

Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Měřín.

Stanoviska Rada kraje

Usnesením 0988/19/2016/RK rada kraje rozhodla uzavřít mezi Krajem Vysočina a městysem Smlouvu zakládající právo provést stavbu „Prodloužení chodníku, ul. Černická“, kterou bude dotčen pozemek par. č. 1585 v k. ú. Měřín a zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 1585 v k. ú. Měřín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Měřín.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Žďár nad Sázavou souhlasí s darováním uvedených pozemků.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH s uvedeným převodem také souhlasí.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 1585/10 – ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 155 m2 a  par. č. 1585/11 - ostatní plocha, zeleň o výměře 209 m2, vzniklé dle geometrického plánu č. 1057-17/2016 z pozemku par. č. 1585 v k. ú. a obci Měřín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Měřín.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 6. 2. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz