Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-02-2018-09: Darování pozemku v k. ú. Dobrá Voda u Křižanova a obci Dobrá Voda

RK-02-2018-09.pdf, RK-02-2018-09pr01.pdf

Číslo materiálu 9
Číslo jednací RK-02-2018-09
Název Darování pozemku v k. ú. Dobrá Voda u Křižanova a obci Dobrá Voda
Zpracoval V. Veselá
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o darování pozemku zastavěného chodníkem.

Obec Dobrá Voda požádala dopisem ze dne 13. 12. 2017 majetkový odbor o převod pozemku zastavěného chodníkem v k. ú. Dobrá Voda u Křižanova. Majetkovému odboru byl předložen geometrický plán č. 349-25/2017 ze dne 1. 12. 2017, kterým byl zaměřen díl "b" o výměře 53 m2, oddělený z pozemku par. č. 2227 v k. ú. Dobrá Voda u Křižanova a obci Dobrá Voda. Nově zaměřený díl pozemku je zastavěn chodníkem. Pozemek par. č. 2227 v k. ú. Dobrá Voda u  Křižanova je ve vlastnictví Kraje Vysočina.

Obec Dobrá Voda realizovala tuto stavbu chodníku na základě Smlouvy zakládající právo provést stavbu uzavřené s Krajem Vysočina dne  22. 8. 2017. Smlouva byla schválena usnesením rady kraje č. 1416/25/2017/RK ze dne 8. 8. 2017.

Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Velké Meziříčí vydal dne 4. 12. 2017 pod čj. DOP/45967/2017-po/7535/2017 ke stavbě kolaudační souhlas.

Usnesením 1416/25/2017/RK ze dne 8. 8. 2017 rozhodla rada kraje zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat část pozemku par. č. 2227, ostatní plocha, silnice, zastavěnou chodníkem v k. ú. Dobrá Voda u Křižanova a obci Dobrá Voda z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dobrá Voda. Záměr darování byl vyvěšen na úřední desce ve dnech 9. 8. - 12. 9. 2017.

Pozemek par. č. 2227 v k. ú. Dobrá Voda u Křižanova a obci Dobrá Voda získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou je pozemek svěřen do správy příspěvkové organizace kraje s  názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Žďár nad Sázavou na listu vlastnictví č. 302 pro k. ú. Dobrá Voda u Křižanova a obec Dobrá Voda.

 

Návrh řešení

OM navrhuje převést díl "b" o výměře 53 m2, oddělený z pozemku par. č. 2227 geometrickým plánem č. 349-25/2017 v k. ú. Dobrá Voda u Křižanova a obci Dobrá Voda z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dobrá Voda.

Požadovaný díl pozemku není zastavěn silnicí a je pro kraj Vysočina nepotřebný a nevyužitelný.

Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina – čl. II., odst. 2. Pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a  nebude využíván komerčně.

Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.

Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout  darovat díl "b" o výměře 53 m2, oddělený z pozemku par. č. 2227 geometrickým plánem 349-25/2017 v k. ú. Dobrá Voda u  Křižanova a obci Dobrá Voda  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Herálec.

Stanoviska Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

KSÚSV pracoviště Žďár nad Sázavou souhlasí s navrhovanýcm převodem dílu pozemku v k.ú. Dobrá Voda u Křižanova. 

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s navrženým převodem.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem díl "b" o výměře 53 m2, oddělený z pozemku par. č. 2227 geometrickým plánem č. 349-25/2017 v k. ú. Dobrá Voda u Křižanova a obci Dobrá Voda z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dobrá Voda.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 6. 2. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz