Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-02-2018-12: Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do dočasného záboru stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“, změna usnesení 1931/37/2016/RK, ve znění usnesení 1136/21/2017/RK, ve znění usnesení 1321/24/2017/RK

RK-02-2018-12.pdf, RK-02-2018-12pr01.pdf

Číslo materiálu 12
Číslo jednací RK-02-2018-12
Název Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do dočasného záboru stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“, změna usnesení 1931/37/2016/RK, ve znění usnesení 1136/21/2017/RK, ve znění usnesení 1321/24/2017/RK
Zpracoval V. Chmela
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o uzavření nájemní smlouvy na části pozemků zahrnutých do dočasného záboru stavby „II/602 Jihlava – JV obchvat“.

Kraj Vysočina je investorem stavby „II/602 Jihlava – JV obchvat“, která by měla být spolufinancována z prostředků EU. Jedná se o propojení silnice I/38 a silnice II/602, které umožní vyvedení silnice II/602 ze zastavěného území města a tím se umožní výrazněji regulovat tranzitní dopravu přes centrum města.

Z aktualizované projektové dokumentace zpracované společností TRANSCONSULT s.r.o. vyplývá potřeba uzavření nájemních smluv a smlouvy o výpůjčce s vlastníky pozemků zahrnutých do obvodu dočasného záboru předmětné stavby.

Usnesením 1931/37/2016/RK rada kraje rozhodla uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a vlastníky pozemků na straně pronajímatele nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků zahrnutých do dočasného záboru stavby „II/602 Jihlava – JV obchvat“ za cenu v katastrálních územích Helenín, Jihlava, Kosov u Jihlavy, Pančava a Sasov 30 Kč/m2/rok a v katastrálních územích Rančířov a Studénky 20 Kč/m2/rok v rozsahu a na dobu dle materiálu RK-37-2016-39, př. 1 a uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vypůjčitele a statutárním městem Jihlava na straně půjčitele smlouvu o výpůjčce na části pozemků zahrnutých do dočasného záboru stavby „II/602 Jihlava – JV obchvat“ v rozsahu a na dobu dle materiálu RK-37-2016-39, př. 1. Usnesením 1136/21/2017/RK rada kraje rozhodla změnit usnesení 1931/37/2016/RK tak, že v materiálu RK-37-2016-39, př. 1 se části týkající se pozemků v katastrálních územích Jihlava, Pančava, Sasov, Rančířov a pozemků pod pořadovými čísly 37 a 40 v katastrálním území Studénky nahrazují materiálem RK-21-2017-34, př. 1. Usnesením 1321/24/2017/RK rada kraje rozhodla změnit předešlé usnesení tak, že v materiálu RK-21-2017-34, př. 1, se nahradí novým materiálem RK-24-2017-25, př. 1 zpracovaným podle nového záborového elaborátu.

V katastrálním území Pančava došlo ke změně číslování parcelních čísel pozemků a z tohoto důvodu je nutné změnit usnesení 1931/37/2016/RK, ve znění usnesení 1136/21/2017/RK, ve znění usnesení 1321/24/2017/RK odkazující se na materiál RK-24-2017-25, př. 1.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje k zajištění plynulé majetkoprávní přípravy stavby „II/602 Jihlava – JV obchvat“ rozhodnout změnit usnesení 1931/37/2016/RK, ve znění usnesení 1136/21/2017/RK, ve znění usnesení 1321/24/2017/RK tak, že materiál RK-24-2017-25, př. 1, se nahradí novým materiálem RK-02-2018-12, př. 1, který je zpracován podle nového katastrálního operátu v katastrálním území Pančava.

Stanoviska Odbor dopravy a silničního hospodářství

souhlasí

Návrh usnesení rozhoduje

změnit usnesení 1931/37/2016/RK, ve znění usnesení 1136/21/2017/RK, ve znění usnesení 1321/24/2017/RK tak, že v materiálu RK-24-2017-25, př. 1, se část týkající se pozemků uvedených v řádcích pod pořadovým číslem 8 a 9 v katastrálním území Pančava nahrazuje materiálem RK-02-2018-12, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz