Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-02-2018-13: Koupě pozemků v k. ú. Nové Město na Moravě

RK-02-2018-13.pdf, RK-02-2018-13pr01.pdf

Číslo materiálu 13
Číslo jednací RK-02-2018-13
Název Koupě pozemků v k. ú. Nové Město na Moravě
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Odbor sociálních věcí podal žádost o podporu projektu „Transformace Domova Kamélie Křižanov II.“ dle usnesení rady kraje 1259/23/2017/RK. Projekt byl podán do Výzvy 49 Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pod registračním číslem CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005886, přičemž přípravu projektů transformace včetně potřebného předfinancování schválilo zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením 0557/06/2015/ZK a 0259/03/2016/ZK.

Cílem projektu je vytvořit transformované bydlení pro 24 klientů Domova Kamélie Křižanov, p.o., kterým bude poskytována sociální služba domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) nebo chráněné bydlení (CHB). Cíle bude dosaženo prostřednictvím výstavby nových objektů a  jejich následného vybavení ve Žďáru nad Sázavou a v Novém Městě na Moravě. V každé lokalitě vznikne 1 objekt pro domácnost DOZP (6 klientů) a 1 objekt pro domácnosti CHB (6 klientů). V Novém Městě na Moravě současně vznikne zázemí pro denní programy klientů DOZP.

Pozemky v Novém Městě na Moravě jsou ve vlastnictví města Nové Město na Moravě. Usnesením 0539/07/2016/ZK rozhodlo Zastupitelstvo kraje uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi městem Nové Město na Moravě, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina, na straně budoucího kupujícího, ve které se budoucí prodávající zaváže, že budoucímu kupujícímu prodá díl „b“ o výměře 133 m2, oddělený z  pozemku par. č. 135/5, díl „d“ o výměře 1 034 m2 oddělený z pozemku par. č. 280/1, díl „f“ o výměře 841 m2 oddělený z pozemku par. č. 280/2, díl „h“ o výměře 250 m2 oddělený z pozemku par. č. 885/1 a celý pozemek par. č. 886/1 o výměře 111 m2, sloučené do nově vzniklého pozemku par. č. 280/2 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 2 369 m2 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě, vše dle GP 2994-41/2016 za dohodnutou kupní cenu ve výši 750 Kč/m2 + DPH ve výši platné v době uzavření kupní smlouvy a budoucí kupující se zaváže tyto nemovitosti za tuto kupní cenu do svého vlastnictví koupit. Smlouva o budoucí kupní smlouvě byla uzavřena dne 14. 3. 2017.

Na konci roku 2017 obdržel Kraj Vysočina sdělení o úspěšném ukončení hodnocení projektu a  současně i výzvu k doložení všech podkladů nezbytných pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Jedním z nich je doložení vlastnického vztahu k pozemkům dotčeným stavbou. Z tohoto důvodu je nutné přistoupit k uzavření kupní smlouvy mezi městem Nové Město na Moravě a  Krajem Vysočina.

Návrh řešení

OM navrhuje s odkazem na znění smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě a Krajem Vysočina dne 14. 3. 2017 nabýt úplatně níže uvedené pozemky, resp. díly pozemků: díl „b“ o výměře 133 m2 pozemku par. č. 135/5, díl „d“ o výměře 1 034  m2 pozemku par. č. 280/1, díl „f“ o výměře 841 m2 pozemku par. č. 280/2, díl „h“ o výměře 250 m2 pozemku par. č. 885/1,  které se slučují spolu s pozemkem par. č. 886/1 o výměře 111 m2 do nově vzniklého pozemku par. č. 280/2 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 2 369 m2 v k. ú. a  obci Nové Město na Moravě. Celková výměra pozemků určených k převodu činí 2 369 m2. Z  budoucí kupní smlouvy vyplývá kupní cena, a to 750,- Kč/m2 a 21 % DPH. Při výměře 2 369 m2 činí kupní cena 1 776 750,- Kč + 373 117,50 Kč.

Znalecký posudek č. 4028-248/2016 ověřil stanovenou kupní cenu jako přiměřenou. Nákup nemovitostí je způsobilým výdajem projektu do výše ceny obvyklé (tržní), stanovené znaleckým posudkem. Poskytovatel dotace dle podmínek Výzvy 49 proplácí ex-post 90% způsobilých výdajů, 10% způsobilých výdajů hradí příjemce. Vzhledem k dohodnuté kupní ceně nevznikají Kraji Vysočina nezpůsobilé náklady. Koupě pozemků bude hrazena ze schváleného předfinancování dle usnesení 0557/06/2015/ZK a 0259/03/2016/ZK.

Uzavření kupní smlouvy na převod výše uvedeného pozemku je předpokladem pro získání dotačních prostředků na realizaci projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov II." v lokalitě Nové Město na Moravě.

Smlouva není předkládána, jedná se o standardní typ smlouvy.

Usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně z vlastnictví  města Nové Město na Moravě do vlastnictví Kraje Vysočina nově vzniklý pozemek par. č. 280/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2 369 m2 v k .ú. Nové Město na Moravě dle GP 2994-41/2016 za dohodnutou kupní cenu ve výši 1 776 750 Kč + DPH ve výši 373 117,50 Kč, tj.  celkem 2 149 867,50 Kč.

Stanoviska Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně dle GP č. 2994-41/2016 nově vzniklý pozemek par.  č. 280/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2 369 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě z  vlastnictví města Nové Město na Moravě do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 1 776 750 Kč + DPH ve výši 373 117,50 Kč.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 6. 2. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz