Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-02-2018-14: Souhlas se stavbami na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina

RK-02-2018-14.pdf, RK-02-2018-14pr01.xls

Číslo materiálu 14
Číslo jednací RK-02-2018-14
Název Souhlas se stavbami na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
Zpracoval M. Kezniklová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Předkládaný materiál řeší možnost cizím investorům realizovat stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina.

Na Kraj Vysočina se obrátili investoři se žádostmi o souhlas se stavbami na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina. S ohledem na ustanovení § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, musí stavebník doložit stavebnímu úřadu souhlas vlastníka pozemku, určeného k zastavění.

Přehled žádostí, investorů a pozemků je uveden v materiálu RK-02-2018-14, př. 1.

Návrh řešení

Odbor majetkový doporučuje radě kraje, po konzultaci s příslušnými správci majetku, vyslovit souhlas s požadovanými stavbami.

Návrh usnesení předpokládá vyslovit souhlas se stavbami na pozemcích dle materiálu
RK-02-2018-14, př. 1, prokazující právo stavebníka provést stavbu na pozemcích dle uvedeného materiálu.

Stanoviska Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Souhlasné stanovisko Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, Pracoviště Pelhřimov zn. 12901/2017 ze dne 19.10.2017.

 

Souhlasné stanovisko Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, Pracoviště Žďár nad Sázavou zn. KSAUSVPO1/14500/2017 ze dne 16.11.2017.

Návrh usnesení rozhoduje

vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-02-2018-14, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 4. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz