Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-02-2018-16: Darování pozemků v k. ú. a obci Okrouhlice, uzavření smlouvy o zřízení služebnosti

RK-02-2018-16.pdf, RK-02-2018-16pr01.pdf

Číslo materiálu 16
Číslo jednací RK-02-2018-16
Název Darování pozemků v k. ú. a obci Okrouhlice, uzavření smlouvy o zřízení služebnosti
Zpracoval L. Sýkorová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Obec Okrouhlice se po vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby obrátila na odbor majetkový o majetkoprávní vypořádání stavby "Rekonstrukce Okrouhlického rybníka a výstavba bezpečnostního přelivu" dle geometrického plánu č. 537-31/2017.

Na základě usnesení 1863/35/2016/RK a Smlouvy zakládající právo provést stavbu ze 2.  11.  2016 a usnesení 0169/04/3014/RK a Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze 20. 2. 2014 pro akci „Rekonstrukce Okrouhlického rybníka a výstavba bezpečnostního přelivu“ mezi Krajem Vysočina a obcí Okrouhlice, realizovala obec Okrouhlice stavbu. Záměr darování části pozemku byl vyvěšen na úřední desce ve dnech 9. 11. 2016 až 12.  12. 2016.

Z pozemku par. č. 368/2 se oddělují pozemky par. č. 368/10 o výměře 11 m2 a par. č. 368/11 o  výměře 66 m2, tyto pozemky jsou zastavěny chodníkem.

Stavbou bezpečnostního přelivu z Okrouhlického rybníku je dotčen pozemek par. č. 368/2 v k. ú. Okrouhlice.

Pozemek par. č. 368/2 získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou je pozemek předán k hospodaření příspěvkové organizaci kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.

Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod pro k. ú. a obec Okrouhlice na LV č. 40.

Návrh řešení

OM navrhuje převést darem pozemky par. č. 368/10 a par. č. 368/11 zastavěné chodníkem z  vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Okrouhlice a uzavřít s obcí Okrouhlice smlouvu o  zřízení služebnosti na části pozemku par. č. 368/2.

Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina – čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.

Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít s obcí Okrouhlice na straně oprávněného ze služebnosti a Krajem Vysočina na straně povinného ze služebnosti smlouvu o zřízení služebnosti užívání části pozemku par. č. 368/2 v k. ú. a obci Okrouhlice a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 368/10 a par. č. 368/11 v k. ú. a obci Okrouhlice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Okrouhlice.

Stanoviska Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Havlíčkův Brod souhlasí s darováním pozemků zastavěných chodníkem a se zřízením služebnosti..

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH s darováním a zřízením služebnosti také souhlasí.

Rada kraje

Usnesením 1863/35/2016/RK rada kraje rozhodla uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Okrouhlice Smlouvu zakládající právo provést stavbu „Rekonstrukce Okrouhlického rybníka a výstavba bezpečnostního přelivu, SO-3-II:Chodník", kterou bude dotčen pozemek par. č. 368/2 v k. ú. Okrouhlice a zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 368/2 v k. ú. Okrouhlice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Okrouhlice.

Rada kraje

Usnesením 0169/04/2014/RK rada kraje rozhodla uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Okrouhlice Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, na základě které obec Okrouhlice vzniklo právo provést stavbu „Rekonstrukce Okrouhlického rybníka a výstavba bezpečnostního přelivu", kterou bude dotčen pozemek par. č. 368/2 v k. ú. Okrouhlice.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít s obcí Okrouhlice na straně oprávněného ze služebnosti a Krajem Vysočina na straně povinného ze služebnosti smlouvu o zřízení služebnosti užívání části pozemku par. č. 368/2 v k.  ú. a obci Okrouhlice;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 368/10 o výměře 11 m2 a par. č. 368/11 o výměře 66 m2 oddělené dle geometrického plánu č. 537-31/2017 z pozemku par. č. 368/2 v k. ú. a obci Okrouhlice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Okrouhlice.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 6. 2. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz