Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-02-2018-18: Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat

RK-02-2018-18.pdf, RK-02-2018-18pr01.pdf , RK-02-2018-18pr02.pdf , RK-02-2018-18pr03.pdf

Číslo materiálu 18
Číslo jednací RK-02-2018-18
Název Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o uzavření smluv zakládajících pro Kraj Vysočina právo realizovat předmětnou stavbu.

Kraj Vysočina bude investorem novostavby obchvatu Velkého Beranova a Nových Domků, který zahrnuje přeložku silnice II/602 s novým napojením na silnici II/353 okružní křižovatkou. Připravovaná stavba je v souladu s koridorem stanoveném v Zásadách územního rozvoje Kraje Vysočina. Obchvat řeší vymístění tranzitní dopravy z obce Velký Beranov a místní části Nové Domky ve směru východ – západ (II/602 Velké Meziříčí – Jihlava) a ve směru sever – západ (D1, MÚK Velký Beranov – Jihlava) s pokračováním na v současné době připravovanou stavbu „II/602 Jihlava – JV obchvat“, která zahrnuje jihovýchodní obchvat Jihlavy s možným pokračováním jižním směrem po silnici I/38 (E59 směr Znojmo) a II/405 (Brtnice, Třebíč). Výkup pozemků pro stavbu obchvatu schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0591/08/2016/ZK ze dne 20. 12. 2016. V současné době však byly projekční firmou zpracovávající projektovou dokumentaci ve stupni DSP v místě místní části Trucná shledány původně vymezené trvalé zábory pozemků za nedostatečné. Z tohoto důvodu byl vyhotovený nový geometrický plán číslo 669-95/2017, na základě kterého je třeba nově oddělený pozemek od vlastníků vykoupit.

Návrh řešení

Pro možnost pokračování v majetkoprávní přípravě stavby navrhuje OM radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina koupí z pozemku vedeného v  katastru nemovitostí jako par. č. 184/36 oddělenou část o výměře 223 m2 dle geometrického plánu číslo 669-95/2017 nově označenou jako par. č. 184/36 - trvalý travní porost za cenu, za podmínek, od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy dle materiálu RK-02-2018-18, př. 1

Stanoviska Odbor dopravy a silničního hospodářství

souhlasí

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina koupí pozemek v rozsahu, za podmínek a za cenu dle materiálu RK-02-2018-18, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 6. 2. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz