Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-02-2018-19: Majetkoprávní příprava akce II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D, úsek č. 1, část II. - uzavření smluv s Lesy ČR, s. p.

RK-02-2018-19.pdf, RK-02-2018-19pr01.doc , RK-02-2018-19pr02.docx , RK-02-2018-19pr03.doc , RK-02-2018-19pr04.doc , RK-02-2018-19pr05.pdf

Číslo materiálu 19
Číslo jednací RK-02-2018-19
Název Majetkoprávní příprava akce II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D, úsek č. 1, část II. - uzavření smluv s Lesy ČR, s. p.
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 5
Popis problému

Jedná se o majetkoprávní přípravu akce „II/130 Golčův Jeníkov – křižovatka s D1, úsek č. 1, část II“.

Tento úsek je vymezen katastrálními územími Hradec u Ledče nad Sázavou a Ledeč nad Sázavou. Akce bude spolufinancována z prostředků IROP.

Odbor majetkový nechal v rámci majetkoprávní přípravy vyhotovit geometrické plány, které zaměřily trvalé zábory. Výkupy do vlastnictví kraje jsou realizovány před zahájením stavby.

V rámci stavby bude rekonstruována stávající komunikace a současně bude v užších úsecích rozšířena, vzhledem k profilu a členitosti terénu bude nutné vybudovat i opěrné zdi.

Dotčenými pozemky jsou i pozemky ve vlastnictví ČR – s právem hospodařit pro Lesy ČR, s. p. S tímto vlastníkem je třeba uzavřít tyto smlouvy:

 1. Smlouva kupní – na pozemky dotčené novým trvalým záborem (pro rozšíření silnice a stavbu opěrné zdi), jedná se o pozemky v k. ú. Ledeč nad Sázavou a Hradec u Ledče nad Sázavou. Vlastníkem navrhovaná kupní cena je 781 800 Kč (cena za pozemky, včetně součástí - porostu a příslušenství). Tuto kupní cenu požaduje vlastník a stanovil ji svým znaleckým posudkem. Tato smlouva je předkládána jako materiál RK-02-2018-19, př. 1
 2. Smlouva o bezúplatném převodu nemovitých věcí z vlastnictví České republiky a z práva hospodařit pro Lesy České republiky, s. p. dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a ust. § 16 odst. 8 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku – smlouva se týká pozemku, který je již v současné době zastavěný silnicí II/130, proto se na něj vztahuje ustanovení uvedeného zákona). Smlouva je předkládána jako materiál RK-02-2018-19, př. 2
 3. Smlouva nájemní – týká se pozemků v k. ú. Ledeč nad Sázavou a Hradec u Ledče nad Sázavou, jedná se o pozemky dotčené dočasným záborem, tzn. po dobu stavby, uvedený termín ve smlouvě je do 31. 12. 2019. Tato smlouva je předkládána jako materiál RK-02-2018-19, př. 3.
 4. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvu nájemní (nájemní smlouva bude na část pozemku, která bude při budování přeložky přesahovat dočasný zábor stavby). Přeložka je vyvolaná uvedenou stavbou, vodovod je nutné vymístit z pozemku, který bude zastavěn opěrnou zdí. Vodovod je ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., se sídlem: Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod, tato bude budoucím oprávněným z věcného břemene, je proto účastníkem smlouvy. Kraj zde vystupuje jako investor. Dotčené pozemky se nachází v k. ú. Ledeč nad Sázavou. Smlouva je předkládána jako materiál RK-02-2018-19, př. 4.
Návrh řešení

Vzhledem k výše uvedenému OM navrhuje radě kraje rozhodnout:

 • uzavřít smlouvu nájemní mezi Krajem Vysočina jako nájemcem a  vlastníkem ČR – Lesy ČR s. p. jako pronajímatelem na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-02-2018-19, př. 3;
 • uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu nájemní mezi vlastníkem ČR – Lesy ČR s. p. jako budoucím povinným, společností Vodovody a  kanalizace Havlíčkův Brod a. s., jako budoucím oprávněným a Krajem Vysočina jako investorem stavby, na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-02-2018-19, př. 4;
 • doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt pozemky v k. ú. Hradec u Ledče nad Sázavou a v k. ú. Ledeč nad Sázavou v rozsahu dle materiálu RK-02-2018-19, př. 1 z vlastnictví ČR – s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy ČR a. s. za cenu 781 800 Kč;
 • doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemek v k. ú. Ledeč nad Sázavou dle materiálu RK-02-2018-19, př. 2 z vlastnictví ČR – s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy ČR a. s.

   

Stanoviska Odbor dopravy a silničního hospodářství

S uzavřením smluv souhlasí ODSH, bez jejich uzavření nelze získat stavební povolení pro uvedenou stavbu.

Návrh usnesení rozhoduje
 • uzavřít smlouvu nájemní mezi Krajem Vysočina jako nájemcem a  vlastníkem Českou republikou – právo hospodařit s majetkem státu pro  Lesy ČR s. p. jako pronajímatelem dle materiálu RK-02-2018-19, př. 3, v rámci majetkoprávní přípravy akce „II/130 Golčův Jeníkov – křižovatka s D1, úsek č. 1, část II“;
 • uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu nájemní mezi vlastníkem Českou republikou – právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy ČR s. p. jako budoucím povinným, společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a. s., jako budoucím oprávněným a Krajem Vysočina jako investorem stavby dle materiálu RK-02-2018-19, př. 4, v rámci majetkoprávní přípravy akce „II/130 Golčův Jeníkov – křižovatka s D1, úsek č. 1, část II“ – přeložka vodovodu;
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • úplatně nabýt pozemky v k. ú. Hradec u Ledče nad Sázavou a v k. ú. Ledeč nad Sázavou v rozsahu, za kupní cenu a podmínek dle kupní smlouvy dle materiálu RK-02-2018-19, př. 1 z vlastnictví České republiky – právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy ČR a. s. do vlastnictví Kraje Vysočina v rámci majetkoprávní přípravy akce „II/130 Golčův Jeníkov – křižovatka s D1, úsek č. 1, část II“;
 • bezúplatně nabýt pozemek v k. ú. Ledeč nad Sázavou dle smlouvy o bezúplatném převodu hmotných nemovitých věcí dle materiálu RK-02-2018-19, př. 2 z vlastnictví České republiky – právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy ČR a. s. do vlastnictví Kraje Vysočina v rámci majetkoprávní přípravy akce „II/130 Golčův Jeníkov – křižovatka s D1, úsek č. 1, část II“.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 6. 2. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz