Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-02-2018-21: Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti - k.ú. Předín

RK-02-2018-21.pdf, RK-02-2018-21pr01.doc

Číslo materiálu 21
Číslo jednací RK-02-2018-21
Název Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti - k.ú. Předín
Zpracoval A. Mládek
Předkládá P. Kolář, H. Strnadová
Počet příloh 1
Popis problému

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace byla investorem stavby pod názvem „Část VIII – III/4027 Předín průtah“ – k.ú. Předín. Tato stavba byla realizována i na pozemku jiného vlastníka a to formou uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. Zaměření skutečného zastavění pozemku výše uvedenou stavbou bylo zachyceno geometrickým plánem č. 458 – 1742/2016 ze dne 7. 4. 2017 pro stanovení rozsahu služebnosti.

U této akce je stavbou dotčen  pozemek par. č. 2554 o výměře 846 m2  – vodní plocha v k. ú. Předín ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu má Povodí Moravy, s.  p., Dřevařská 932/11, Brno.

Povodí Moravy, s.p.  v těchto případech uzavírá smlouvu  o zřízení služebnosti. V těchto smlouvách jako  oprávněný ze služebnosti vystupovala KSÚSV, to však je v rozporu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích a Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností KSÚSV, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina. Kompetence uzavírat smlouvy o zřízení služebnosti nebyly na KSÚSV delegovány. Z tohoto důvodu musí být smlouvy uzavírány s Krajem Vysočina a KSÚSV v těchto smlouvách vystupuje jako investor, který zajišťuje realizaci příslušné stavby a hradí veškeré náklady ze smluv vyplývající. Úhrada za zřízení služebnosti na základě přílohy  RK-02-2018-21, př. 1 činí celkem 5.000,- Kč a DPH.

Návrh řešení

Odbor majetkový   ve spolupráci s ODSH navrhuje  uzavřít mezi vlastníkem dotčeného pozemku, na straně  povinného ze služebnosti, Krajem Vysočina, na straně  oprávněného ze služebnosti a  KSÚSV, na straně investora trojstrannou smlouvu  o zřízení služebnosti, kterou dojde k  zatížení dotčeného pozemku parc. č.  2554 v katastrálním území Předín pro stavbu „Část VIII – III/4027 Předín průtah“.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít mezi Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013, na straně povinného, Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 188257, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749, na straně oprávněného a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, se sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ: 00090450 na straně investora trojstrannou smlouvu o  zřízení služebnosti dle materiálu RK-02-2018-21, př. 1.

 

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství, Odbor majetkový
Termín 30. 6. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz