Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-02-2018-22: Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D1A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů a úpravu akcí přílohy D1B - Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018

RK-02-2018-22.pdf, RK-02-2018-22pr01.pdf , RK-02-2018-22pr02.pdf , RK-02-2018-22pr03.pdf

Číslo materiálu 22
Číslo jednací RK-02-2018-22
Název Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D1A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů a úpravu akcí přílohy D1B - Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018
Zpracoval S. Juránek
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 3
Popis problému

Zastupitelstvem Kraje Vysočina usnesením č. 0542/07/2017/ZK dne 12. 12. 2017 byl schválen rozpočet Kraje Vysočina na rok 2018. Na kapitole Doprava byly schváleny finanční prostředky pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci (dále jen KSÚSV), příloha D1 Silnice II. a III. třídy a mosty, část A) Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů (dále jen příloha D1A) ve výši 260 000 000 Kč. Dále byla schválena příloha D1 Silnice II. a III. třídy a  mosty, část B) Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů (dále jen příloha D1B) ve výši 185 000 000 Kč.

Radě kraje je předkládán návrh na zařazení jmenovitých akcí do přílohy D1A a úpravu akcí D1B, o který požádala KSÚSV dopisem prostřednictvím portálu PO dne 10. 1. 2018 odbor dopravy a  silničního hospodářství. Z realizovaných hlavních mostních prohlídek a pravidelné kontroly silniční sítě v roce 2017 vyplynula nutnost zařazení nové projektové přípravy a následné realizace stavebních akcí uvedených v dopise KSÚSV, který je přílohou RK-02-2018-22, př. 1. Aktualizovaný seznam jmenovitých akcí přílohy rozpočtu D1A a D1B je přílohou RK-02-2018-22, př. 2. Pro přehlednost jsou navrhované změny vyznačeny v příloze RK-02-2018-22, př. 3. Celkový objem finančních prostředků D1A i D1B přílohy rozpočtu zůstává nezměněn.

Usnesením č. 0898/17/2017/RK schválila rada kraje Pravidla Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění ze dne 15.  5.  2017, č. 08/17 (dále jen Pravidla). Dle Čl. 5 Pravidel je ředitel příspěvkové organizace povinen činnost příspěvkové organizace plánovat, plány činnosti aktualizovat a předkládat zřizovateli ke schválení.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje schválit zařazení jmenovitých akcí do kapitoly Doprava, přílohy D1A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a oprav mostů a úpravu akcí přílohy D1B - Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů dle materiálu RK-02-2018-22, př. 1. Dále odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje vzít na vědomí aktualizovanou přílohu D1 A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a oprav mostů a D1B - Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů realizovaných KSÚSV dle materiálu RK-02-2018-22, př. 2;

Navrhované změny nevyvolají v roce 2018 požadavek na zvýšení finančních prostředků na akce na silnicích II. a III. tříd a mostech realizovaných KSÚSV (příloha D1).

Stanoviska Odbor ekonomický

bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení schvaluje

zařazení jmenovitých akcí do kapitoly Doprava, přílohy D1A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a  opravy mostů a úpravu akcí přílohy D1B - Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu RK-02-2018-22, př. 1;

bere na vědomí

aktualizované přílohy D1A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů a D1B - Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů realizované KSÚSV dle materiálu RK-02-2018-22, př. 2.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz