Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-02-2018-23: Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

RK-02-2018-23.pdf, RK-02-2018-23pr01.pdf

Číslo materiálu 23
Číslo jednací RK-02-2018-23
Název Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Zpracoval S. Juránek
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 1
Popis problému

V souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 10/11 o vymezení majetkových práv a  povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina, schválenými usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina 0588/07/2011/ZK ze dne 13. 12. 2011 (dále jen Zásady), kterými se upravuje postup a praktické provedení některých majetkových úkonů, požádala Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (dále jen KSÚSV) dne 9. 1. 2018 o souhlas s vyřazením nepotřebného hmotného majetku v  pořizovací ceně vyšší než 100 000 Kč. Návrh na vyřazení včetně zdůvodnění je přílohu RK-02-2018-23, př. 1.

Uvedený majetek byl nabídnut příspěvkovým organizacím Kraje Vysočina v elektronické podobě na www stránkách Kraje Vysočina od 22. 12. 2017.

O vyřazovaný majetek KSÚSV uvedený v materiálu RK-02-2018-23, př. 1, projevila zájem Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí a Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov. Žádosti těchto dvou příspěvkových organizací kraje jsou součástí přílohy RK-02-2018-23, př. 1.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje, aby rada kraje vyslovit souhlas s vyřazením a  převodem nepotřebného hmotného majetku dle materiálu RK-02-2018-23, př. 1 na příspěvkové organizace kraje, dle jejich projeveného zájmu.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s vyřazením a převodem nepotřebného hmotného majetku dle materiálu RK-02-2018-23, př. 1 na příspěvkové organizace kraje, dle jejich projeveného zájmu.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 30. 6. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz