Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-02-2018-24: Veřejná zakázka na stavební práce: II/360 Třebíč - Střítež

RK-02-2018-24.pdf, RK-02-2018-24pr01.pdf , RK-02-2018-24pr02.pdf , RK-02-2018-24pr02upr01.pdf

Číslo materiálu 24
Číslo jednací RK-02-2018-24
Název Veřejná zakázka na stavební práce: II/360 Třebíč - Střítež
Zpracoval L. Valenta
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o zadání veřejné zakázky na stavební práce „II/360 Třebíč – Střítež“, jejímž předmětem jsou stavební práce spočívající v provedení rekonstrukce silnice druhé třídy II/360 v úseku Třebíč - Střítež v délce cca 900 m od okružní křižovatky v Třebíči po křižovatku se silnicí III/36063 v obci Střítež včetně úpravy této křižovatky a přechodového úseku navazujícího na původní komunikaci (v délce cca 70 m). V rámci rekonstrukce silnice II/360 bude provedena výstavba chodníku a  kanalizace v ulici Znojemská. Formou smlouvy o společnosti veřejných zadavatelů se zadavatelé Kraj Vysočina a město Třebíč dohodli, že na financování dotčené veřejné zakázky se budou podílet v rozsahu prací vymezených projektovou dokumentací. Zadavatelskou činnost ve smyslu zákona bude vykonávat Kraj Vysočina. Zakázka bude zadána v nadlimitním režimu jako otevřené řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dokumentace zadávacího řízení je obsažena v materiálu RK-02-2018-24, př. 1. Zadavatel za účelem posouzení a hodnocení nabídek jmenuje členy a náhradníky za členy hodnotící komise.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje:

  • rozhodnout o způsobu zadání veřejné zakázky „II/360 Třebíč - Střítež“ v souladu s  materiálem RK-02-2018-24, př. 1;
  • jmenovat hodnotící komisi veřejné zakázky, která bude současně plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace, ve složení dle doplněného materiálu RK-02-2018-24, př. 2. Rada kraje jmenovitě určí člena Zastupitelstva Kraje Vysočina a jeho náhradníka;
  • uložit Odboru dopravy a silničního hospodářství realizaci veřejné zakázky dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení.
Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku „II/360 Třebíč - Střítež“ formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v  platném znění, v  souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-02-2018-24, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-02-2018-24, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/360 Třebíč - Střítež“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-02-2018-24, př. 1.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 3. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz