Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-02-2018-26: Souhlas s uzavřením dvou smluv o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

RK-02-2018-26.pdf, RK-02-2018-26pr01.pdf , RK-02-2018-26pr02.pdf

Číslo materiálu 26
Číslo jednací RK-02-2018-26
Název Souhlas s uzavřením dvou smluv o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
Zpracoval J. Komínová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 2
Popis problému

Ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace požádal o udělení souhlasu s uzavřením dvou smluv o výpůjčce sbírkových předmětů, a to v jednom případě za účelem výstavním a  v  druhém za účelem deponování.

Vloni v únoru byla v Třebíči otevřena Pamětní síň Antonína Kaliny v penzionu u synagogy, do které třebíčské muzeum na rok půjčilo 11 sbírkových předmětů převážně souvisejících s ševcovským řemeslem, které vhodně doplňují expozici, neboť A. Kalina byl původním povoláním švec. Nyní Městské kulturní středisko Třebíč jakožto vypůjčitel požádalo o  pokračování této výpůjčky. Zástupci Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace provedli revizi vypůjčených sb. předmětů, na jejímž základě zredukovali počet na 10 sbírkových předmětů a připravili novou smlouvu o výpůjčce, viz RK-02-2018-26, př. 1. Touto smlouvou je doba výpůjčky nastavena od 1. 2. 2018 do 31. 1. 2023.

Dále Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace dlouhodobě spolupracuje s městem Hrotovice v souvislosti s expozicemi památníku F. B. Zvěřiny. Malířův rodný dům se v současnosti rekonstruuje a připravuje se zde nové Muzeum Hrotovicka, a proto třebíčské muzeum umožnilo po dobu této rekonstrukce uložení sbírkových předmětů z tohoto památníku v depozitární budově třebíčského muzea v ulici Kosmákova, a to na dobu jednoho roku. Platnost smlouvy končí 25. 1. 2018. Město Hrotovice požádalo o uzavření nové smlouvy o výpůjčce na dobu od 26. 1. do 31. 10. 2018, a proto Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace žádá o  schválení nové navazující smlouvy o výpůjčce, viz RK-02-2018-26, př. 2, kterou dojde k překročení doby jednoho roku, čímž se v podstatě jedná o dlouhodobou výpůjčku.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje Radě Kraje Vysočina v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 souhlasit s uzavřením smluv o výpůjčce dle materiálů RK-02-2018-26, př. 1 a RK-02-2018-26, př. 2.

Výpůjčky sbírkových předmětů jsou v souladu se Zřizovací listinou Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, ve které je mimo jiné v předmětu činnosti uvedeno, že organizace půjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v České republice i  v zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání nebo konzervování a restaurování za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o  ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. A dále, že organizace v oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery a že poskytuje odbornou pomoc a služby vlastníkům sbírek muzejní povahy v rozsahu §  10 odst. 2 výše uvedeného zákona. V rámci této odborné pomoci spolupracují muzejní pracovníci třebíčského muzea s městem Hrotovice při odborném určení sbírkových předmětů a  jejich třídění, určení vhodných podmínek a způsobu ukládání, uchovávání nebo vystavování. Třebíčské muzeum odborně spolupracuje na tvorbě nového Muzea Hrotovicka, jehož součástí bude expozice nejvýznamnějšího hrotovického rodáka - malíře F. B. Zvěřiny, jehož dílo předstihlo svoji dobu a zaujímá čestné místo nejen v českém výtvarném umění, ale i v umění evropském.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením smluv o výpůjčce dle materiálů RK-02-2018-26, př. 1 a RK-02-2018-26, př. 2.

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
Termín 25. 1. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz