Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-02-2018-27: Průběžná zpráva o realizaci č. 1 a zjednodušená žádost o platbu č. 1 projektu „Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic“ (IROP 2014 – 2020)

RK-02-2018-27.pdf, RK-02-2018-27pr01.pdf , RK-02-2018-27pr02.pdf

Číslo materiálu 27
Číslo jednací RK-02-2018-27
Název Průběžná zpráva o realizaci č. 1 a zjednodušená žádost o platbu č. 1 projektu „Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic“ (IROP 2014 – 2020)
Zpracoval P. Buňat
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o Průběžnou zprávu o realizaci č. 1 (dále také „ZoR“) a Zjednodušenou žádost o platbu č. 1 (dále také „ZŽoP“) projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ (dále také „projekt“) v rámci výzvy č. 21 Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020 (dále také „IROP“).

Kraj Vysočina realizuje tento projekt od 15. 1. 2016 s cílem zajistit efektivní prezentaci sbírkových předmětů, a to tvorbou nových expozic, které budou adekvátním způsobem zpřístupňovat sbírky Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace na hradě Roštejn. Projekt zároveň řeší zvýšení ochrany a zabezpečení vystavených sbírkových předmětů a stavební revitalizaci objektu tak, aby byly dlouhodobě zajištěny odpovídající zákonné podmínky pro prezentaci sbírkových předmětů. Realizací projektu bude umožněno představit bohatý sbírkový fond muzea, a posilovat tak kulturní i historické povědomí a odpovědnost za zachování svěřených hodnot pro budoucí generace.

Předkládaná ZoR a ZŽoP se vztahují k 1. etapě realizace projektu, tj. období 15. 1. 2016 – 31. 12. 2017.

ZoR dle materiálu RK-02-2018-27, př. 1 obsahuje informace o průběhu realizace projektu (realizace výběrových/zadávacích řízení, probíhající plnění na základě uzavřených smluv o dílo – zejména stavební práce, realizace nových expozic, restaurování sbírkových předmětů) a povinné publicitě, součástí ZoR je rovněž Zápis o předání staveniště a fotodokumentace.

ZŽoP dle materiálu RK-02-2018-27, př. 2 zahrnuje přehled způsobilých výdajů uhrazených v průběhu 1. etapy. Za 1. etapu si Kraj Vysočina nárokuje výdaje v celkové výši 8 642 733,36 Kč.

Návrh řešení

V souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce, verze 1.10 (dále jen „Pravidla“), kap. 14 a kap. 18 v IROP  a v souladu s Podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace je příjemce povinen předložit Centru pro regionální rozvoj ČR prostřednictvím systému MS 2014+ ZoR a ZŽoP nejpozději do 20 pracovních dnů po ukončení etapy projektu. Tento termín by se prodlužoval v případě dodatečného schválení žádosti o změnu. Námi poslední podaná žádost o změnu č. 6 byla schválena v systému MS 2014+ a potvrzena depeší.

 

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále také jen „OKPPCR“) navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace uvedené v Průběžné zprávě o realizaci č. 1 dle materiálu RK-02-2018-27, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 1 dle materiálu RK-02-2018-27, př. 2 a uložit OKPPCR předložit Průběžnou zprávu o realizaci č. 1 a  Zjednodušenou žádost o platbu č. 1 projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ dle materiálů RK-02-2018-27, př. 1RK-02-2018-27, př. 2 Centru pro regionální rozvoj ČR.

Průběžná zpráva o realizaci č. 1 a Zjednodušená žádost o platbu č. 1 budou podepsány a  podány elektronicky prostřednictvím systému pro předkládání žádostí MS 2014+.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k návrhu usnesení.

Grémium ředitele

Grémium ředitele bere monitorovací zprávu na vědomí.

Odbor regionálního rozvoje

Souhlasí s navrhovaným usnesením. Projekt je realizován v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace, žádostí o poskytnutí dotace. Veškeré provedené změny oproti žádosti o poskytnutí dotace jsou průběžně konzultovány a odsouhlaseny poskytovatelem dotace.

Návrh usnesení bere na vědomí

informace uvedené ve Zjednodušené zprávě o realizaci č. 1 dle materiálu RK-02-2018-27, př. 1 a  ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 1 dle materiálu RK-02-2018-27, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-02-2018-27, př. 2;

ukládá

Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Průběžnou zprávu o realizaci č. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 1 projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ dle materiálů RK-02-2018-27, př. 1 a RK-02-2018-27, př. 2 Centru pro regionální rozvoj ČR.

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 1. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz