Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-02-2018-28: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad - dotace na volbu prezidenta České republiky

RK-02-2018-28.pdf

Číslo materiálu 28
Číslo jednací RK-02-2018-28
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad - dotace na volbu prezidenta České republiky
Zpracoval J. Kopecká
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 200 000 Kč, určenou na činnost krajského úřadu v souvislosti s volbou prezidenta České republiky.

Na základě žádosti Ministerstva vnitra bylo rozhodnuto Ministerstvem financí poskytnout neinvestiční účelovou dotaci na úhradu výdajů vzniklých kraji, dotčeným obcím s pověřeným obecním úřadem a obcím na území Kraje Vysočina v souvislosti s volbou prezidenta České republiky. Pro Kraj Vysočina byly uvolněny prostředky v celkové výši 26 000 804 Kč, z toho 200 000 Kč je určeno na činnost krajského úřadu.

Návrh řešení

Ekonomický odbor navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva financí ve výši 200 000 Kč na úhradu výdajů vzniklých kraji v souvislosti s volbou prezidenta České republiky.

Stanoviska Oddělení řízení lidských zdrojů

Oddělení řízení lidských zdrojů nemá připomínky k návrhu usnesení.

Oddělení hospodářské správy

Oddělení hospodářské správy souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6118 – Volba prezidenta republiky) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 200 000 Kč na krytí výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s volbou prezidenta České republiky.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Oddělení hospodářské správy, Oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 31. 3. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz