Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-02-2018-29: Povýšení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2017

RK-02-2018-29.pdf, RK-02-2018-29pr01.xls , RK-02-2018-29pr02.xls

Číslo materiálu 29
Číslo jednací RK-02-2018-29
Název Povýšení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2017
Zpracoval J. Kopecká, E. Vrtalová
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh 2
Popis problému

Usnesením č. 2181/38/2017/RK pověřila rada kraje Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor ekonomický rozhodováním o použití poskytnutých dotací, na které kraj obdržel účelově vázané prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 12. 12. 2017 do 31. 12. 2017 s tím, že radě kraje bude v měsíci lednu 2018 předložen přehled o použití poskytnutých dotací.

Kraj obdržel v období od 12. 12. 2017 do 31. 12. 2017 tyto účelově určené prostředky:

1. Dotace z Ministerstva zdravotnictví (MZ)

Na účet Kraje Vysočina byly připsány finanční prostředky z MZ:

 • dotace ve výši 2 173 633 Kč pro nemocnice zřizované krajem na specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků - lékařů (ÚZ 35015) dle materiálu RK-02-2018-29, př. 2;
 • dotace ve výši 86 344 Kč pro nemocnice zřizované krajem na specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků - nelékařů (ÚZ 35019) dle materiálu RK-02-2018-29, př. 2;
 • dotaci v celkové výši 642 128 Kč pro nemocnice zřizované krajem na realizaci dotačního programu ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu (ÚZ 35020).

2. Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR)

Na účet Kraje Vysočina byly připsány finanční prostředky z MMR:

 • dotace ve výši 390 062 Kč pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci na projekt "Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině" (ÚZ  17055).

3. Dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV)

Na účet Kraje Vysočina byly připsány finanční prostředky z MPSV:

 • dotace v celkové výši 528 461,08 Kč pro Domov důchodců Onšov, příspěvkovou organizaci, na projekt „Dobrá praxe v řízení kvality individuálního plánování péče“ (ÚZ  104113013 ve výši 55 627,48 Kč, ÚZ 104513013 ve výši 472 833,60 Kč) realizovaný v rámci OP Z.

4. Dotace z Ministerstva zemědělství (MZe)

Na účet Kraje Vysočina byly připsány finanční prostředky z MZe:

 •  dotace ve výši 175 883 Kč pro Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 na projekt "Zlepšení životních podmínek dojnic snížením jejich tepelného stresu ve stájovém prostředí v letním období" (ÚZ 29331);
 • dotace ve výši 93 450 Kč pro Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 na projekt "Zlepšení životních podmínek dojnic prováděním plošné faremní diagnostiky původce mastitidy dojnic, jako prevenci ohrožení zdraví zvířat" (ÚZ 29331);
 • dotace ve výši 53 258 Kč pro Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 na projekt "Zlepšení životních podmínek dojnic v zimním období napájením temperovanou vodou pomocí vyhřívaných napáječek" (ÚZ 29331);
 • dotace ve výši 35 968 Kč pro Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 na projekt "Zlepšení životních podmínek dojnic zvýšenou péčí o paznehty dle jejich individuálních potřeb, tedy provést úpravu paznehtů více než 1x ročně" (ÚZ 29331);
 • dotace ve výši 1 209 408 Kč pro Českou zemědělskou akademii v Humpolci, střední školu na projekt realizovaný v rámci programu 129710 - Centra odborné přípravy (ÚZ 29501).

5. Dotace z Ministerstva financí (MF)

Na účet Kraje Vysočina byly připsány finanční prostředky z MF:

 • dotace ve výši 468 665,50 Kč na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy (ÚZ 98861).

6. Dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky (SFŽP)

Na účet Kraje Vysočina byly připsány finanční prostředky ze SFŽP:

 • dotace ve výši 89 655 Kč na projekt "Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina" (ÚZ  90002).

7. Finanční prostředky přijaté od jiných institucí

Na účet Kraje Vysočina byly připsány finanční prostředky od: 

 • obcí v celkové výši 67 650 Kč jako pokuty za správní delikty a z kontrol vysokorychlostního vážení u obcí.

8. Vrácení dotace na Ministerstvo zdravotnictví (MZ)

Z účtu Kraje Vysočina byly odeslány finanční prostředky na MZ:

 • vratka dotace ve výši 85 492 Kč od Nemocnice Pelhřimov (ÚZ 35015) z důvodu změny rozhodnutí č. 1430191/2014/VLP/RM/ROZ - IV. (anesteziologie a intenzivní medicína).
Návrh řešení

Ekonomický odbor radě kraje navrhuje:

 • vzít na vědomí přijaté finanční prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a  jiných institucí v období od 12. 12. 2017 do 31. 12. 2017;
 • schválit rozpočtová opatření dle materiálů RK-02-2018-29, př. 1 a RK-02-2018-29, př. 2;
 • schválit změnu závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálů RK-02-2018-29, př. 1 a RK-02-2018-29, př. 2.

Přijetím těchto účelových prostředků bude zdrojová i výdajová část rozpočtu kraje na rok 2017 povýšena o celkovou částku 5 929 073,58 Kč.

Stanoviska Odbor zdravotnictví

Odbor zdravotnictví s navrženým usnesením na kapitole Zdravotnictví souhlasí.

Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí nemá připomínky k předkládanému materiálu.

Odbor školství, mládeže a sportu

Odbor školství, mládeže a sportu k předloženému materiálu nemá námitek.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu souhlasí s předloženým materiálem.

Návrh usnesení bere na vědomí

přijaté finanční prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 12. 12. 2017 do 31. 12. 2017 dle materiálu RK-02-2018-29;

schvaluje
Odpovědnost Odbor ekonomický
Termín 31. 1. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz