Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-02-2018-30: Schválení žádosti o platbu v rámci 2. monitorovacího období projektu „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina

RK-02-2018-30.pdf, RK-02-2018-30pr01.pdf

Číslo materiálu 30
Číslo jednací RK-02-2018-30
Název Schválení žádosti o platbu v rámci 2. monitorovacího období projektu „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina
Zpracoval M. Průšová, A. Nosková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Kraj Vysočina realizuje od 1. 1. 2017 projekt „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina“, schválený usnesením rady kraje č. 0398/09/2016/RK Na projekt pod registračním číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0005680 byla poskytnuta dotace z OPZ v celkové maximální výši 11 529 108,88 Kč. Cílem projektu je dosáhnout pozitivního vlivu na počet dětí umístěných do náhradní rodiny, a tím minimalizovat počet dětí v ústavní výchově. Tohoto cíle nebudeme moci dosáhnout, dokud nebude vytvořena potřebná síť pěstounských rodin. Tento projekt pomůže k  vytvoření širší sítě pěstounských i osvojitelských rodin.

Dále projekt přispěje ke zlepšení spolupráce s dalšími spolupracujícími subjekty v rámci aktivit, které povedou ke zvýšení počtu zájemců o problematiku náhradní rodinné péče. Projekt realizuje následující klíčové aktivity: rozvoj a rozšiřování systémů kvality v sociálně-právní ochraně dětí, specializace pěstounské péče na přechodnou dobu, propagace a zvýšení informovanosti o  náhradní rodinné péči, zajištění supervize a vzdělávání pro pracovníky sociálně-právní ochrany dětí, vytvoření funkčního nástroje pro evidenci žadatelů a dětí v rámci procesu náhradní rodinné péče a evaluace projektu.

V souladu s harmonogramem projektu je nyní nutno předložit průběžnou monitorovací zprávu č. 2 za období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017. Za dané monitorovací období byla odborem sociálních věcí zpracována žádost o platbu na základě skutečně vynaložených výdajů, která je přiložena v  materiálu RK-02-2018-30, př. 1.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí žádost o platbu dle materiálu RK-02-2018-30, př. 1 a uložit odboru sociálních věcí předložit tento materiál včetně požadovaných příloh řídícímu orgánu na MPSV.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere předložený materiál na vědomí.

Grémium ředitele

Grémium ředitele bere žádost o platbu na vědomí.

Návrh usnesení schvaluje

žádost o platbu projektu „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina“ dle materiálu RK-02-2018-30, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí předložit tento materiál včetně požadovaných příloh řídícímu orgánu na MPSV.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 31. 1. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz