Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-02-2018-31: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - úprava závazného ukazatele příspěvek na provoz o státní příspěvek u zařízení zřizovatele pro děti vyžadující okamžitou pomoc

RK-02-2018-31.pdf, RK-02-2018-31pr01.xls , RK-02-2018-31pr02.pdf , RK-02-2018-31pr03.pdf , RK-02-2018-31pr04.pdf , RK-02-2018-31pr05.pdf , RK-02-2018-31pr06.pdf

Číslo materiálu 31
Číslo jednací RK-02-2018-31
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - úprava závazného ukazatele příspěvek na provoz o státní příspěvek u zařízení zřizovatele pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Zpracoval E. Krčková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 6
Popis problému

Usnesením rady kraje č. 1741/36/2007/RK ze dne 11. 12. 2007 byla přijata opatření ke zjednodušení administrativní náročnosti spojené s přijetím prostředků ze státního rozpočtu a jejich použitím na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jimiž jsou příspěvkové organizace Dětské centrum Jihlava, Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, Dětský domov Nová Ves u Chotěboře, Dětský domov Telč a Dětský domov Senožaty. Ředitelé a ředitelky těchto zařízení jsou usnesením rady kraje č.  0711/17/2007/RK ze dne 22. 5. 2007 a usnesením rady kraje č. 2023/40/2011/RK ze dne 12.  12. 2011 pověřeni podáním žádosti o příspěvek. O jeho výši rozhoduje krajský úřad v rámci přenesené působnosti. Těmto zařízením bylo vydáno pověření k poskytování sociálně-právní ochrany podle ust. § 49 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k § 39 odst. 2 citovaného zákona. Na základě usnesení zastupitelstva kraje ze dne 28. 3. 2017 č. 0152/02/2017/ZK zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - Dětský domov Senožaty ukončilo činnost ke dni 31. 3. 2017.

Usnesením č. 1741/36/2007/RK rada kraje souhlasila s průběžným převodem účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí k  zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Současně souhlasila s tím, že odbor sociálních věcí předloží radě kraje ke schválení rozpočtové opatření o celkovém objemu přijatých a vyplacených účelových prostředků.

Rada kraje současně uložila vedoucí odboru sociálních věcí provádět převod prostředků z rozpočtu kraje na účet příslušné příspěvkové organizace na základě pravomocně vydaného správního rozhodnutí o přiznané výši tohoto státního příspěvku.

 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Usnesením rady kraje č. 1506/26/2017/RK ze dne 22. 8. 2017 bylo schváleno navýšení příjmové i  výdajové části rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí pro rok 2017 ve výši 8 000 000 Kč určenou na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ÚZ 13307). Současně byla schválena změna závazného ukazatele příspěvek na provoz pro jednotlivá výše uvedená zařízení ve výši skutečně vyplacených účelových prostředků za I. pololetí roku 2017 (částka 3 358 440 Kč).

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající v navýšení příspěvku na provoz u zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc o částku vyplacenou v průběhu II. pololetí 2017 na základě pravomocných správních rozhodnutí o přiznané výši příspěvku (částka 2 849 240 Kč).

Do konce roku 2017 bylo z poskytnuté dotace čerpáno celkem 6 207 680 Kč, nevyčerpaná část dotace ve výši 1 792 320 Kč bude vrácena v rámci finančního vypořádání dotace se státním rozpočtem. Žádost o dotaci na Ministerstvo práce a sociálních věcí byla zaslána v takové výši, aby byla zajištěna rezerva, protože nelze předem zjistit, jaká výše dotace bude jednotlivými zařízeními během roku požadovaná. Státní příspěvek za listopad 2017 oproti předpokladu již nebylo možno z této dotace vyplatit, neboť rozhodnutí o přiznání státního příspěvku zařízením nenabylo do konce roku 2017 právní moci.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k  navrhovanému rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci.

Odbor informatiky

Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O02256 (příloha č. 2), ID O02276 (příloha č. 3), ID O02313 (příloha č. 4), ID O02344 (příloha č. 5), ID O02401 (příloha č. 6).

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci a zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro rok 2017 o státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ÚZ 13307) v rozpisu na jednotlivé příspěvkové organizace dle materiálu RK-02-2018-31, př. 1.

Odpovědnost Odbor ekonomický, odbor sociálních věcí
Termín 31. 1. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz