Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-02-2018-35: Návrh na stanovení odvodu z fondu investic Školnímu statku, Humpolec, Dusilov 384, do rozpočtu kraje a na provedení rozpočtového opatření

RK-02-2018-35.pdf

Číslo materiálu 35
Číslo jednací RK-02-2018-35
Název Návrh na stanovení odvodu z fondu investic Školnímu statku, Humpolec, Dusilov 384, do rozpočtu kraje a na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval Z. Nevrkla, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší stanovení odvodu z fondu investic Školnímu statku, Humpolec, Dusilov 384 (dále též „školní statek“) a provedení příslušného rozpočtového opatření.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0459/06/2017/ZK ze dne 7. 11. 2017 rozhodlo nabýt úplatně pozemky o celkové výměře 17 383 m2 v k. ú. Čejov. Jedná se o pozemky par. č. 196, orná půda o výměře 7 463 m2, 392/74, orná půda o výměře 2 813 m2, 435/6, travní porost o výměře 61 m2, 473/29, orná půda o výměře 3 669 m2, 1621/1, orná půda o výměře 3 079 m2 a  1621/2, neplodná půda o výměře 298 m2. Jedná se o úplatné nabytí výše uvedených pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina od původního vlastníka za celkovou dohodnutou cenu ve výši 39 301 Kč. Úplatné nabytí výše uvedených pozemků je na základě žádosti Školního statku, Humpolec, Dusilov 384, který na těchto pozemcích již hospodaří na základě nájemních smluv. Výdaje spojené s pořízením těchto pozemků je školní statek připraven krýt z fondu investic. Z těchto důvodů je nutno stanovit školnímu statku mimořádný odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši celkových výdajů spojených s pořízením těchto pozemků ve výši 39 301 Kč.

Návrh řešení

OŠMS radě kraje navrhuje:

  • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3125 - Střediska praktického vyučování a školní hospodářství, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací) a  výdajů (kapitola Nemovitý majetek, § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené) rozpočtu kraje o částku 39 301 Kč určenou na nákup pozemků v k.ú. Čejov dle usnesení č. 0459/06/2017/ZK;
  • uložit odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Školnímu statku, Humpolec, Dusilov 384, ve výši 39 301 Kč;
  • uložit řediteli Školního statku, Humpolec, Dusilov 384, IČO 00072583 povinnost provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 39 301 Kč.
Stanoviska Odbor ekonomický

nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Odbor majetkový

souhlasí s předloženým materiálem.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3125 - Střediska praktického vyučování a školní hospodářství, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací) a výdajů (kapitola Nemovitý majetek, § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené) rozpočtu kraje o částku 39 301 Kč určenou na nákup pozemků;
  • změnu závazného ukazatele Odvod z fondu investic o částku 39 301 Kč u Školního statku, Humpolec, Dusilov 384, IČO 00072583, na nákup pozemků;
ukládá
  • odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Školnímu statku, Humpolec, Dusilov 384, IČO 00072583, ve výši 39 301 Kč dle materiálu RK-02-2018-35;
  • řediteli Školního statku, Humpolec, Dusilov 384, IČO 00072583, provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 39 301 Kč.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor majetkový, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 1. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz