Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-02-2018-37: Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Územní plánování

RK-02-2018-37.pdf, RK-02-2018-37pr01.pdf , RK-02-2018-37pr02.pdf

Číslo materiálu 37
Číslo jednací RK-02-2018-37
Název Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Územní plánování
Zpracoval L. Ryšavá, P. Průža
Předkládá P. Pacal, L. Svoboda
Počet příloh 2
Popis problému

Poskytování dotací na územní plány obcí má v Kraji Vysočina již více jak desetiletou tradici a ze strany obcí je o tuto dotaci stále zájem. Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo dne 28. 3. 2017 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina č. 08/17 (dále jen Zásady). Podle těchto Zásad mohly obce Kraje Vysočina do 30. 9. 2017 podávat žádosti o dotaci na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018.

Ve stanoveném termínu jsme obdrželi celkem 16 žádostí. Došlé žádosti jsme vyhodnotili dle výše uvedených Zásad. U tří obcí nebyly doloženy všechny předepsané přílohy (jednalo se o usnesení zastupitelstva obce o schválení zadání územního plánu), proto jsme tyto obce vyzvali k doplnění přílohy. Ve stanovené lhůtě byly žádosti doplněny a je možné konstatovat, že všechny došlé žádosti splnily podmínky Zásad pro poskytnutí dotace.

O přidělování dotací obcím přísluší rozhodnout zastupitelstvu kraje, seznam obcí, které o dotaci požádaly a splnily podmínky Zásad, přikládáme v příloze RK-02-2018-37, př. 1. Po rozhodnutí poskytnutí dotace zastupitelstvem kraje bude s obcemi uzavřena smlouva o poskytnutí dotace. Návrh jednotlivých smluv s obcemi předkládáme v příloze RK-02-2018-37, př. 2.

Návrh řešení

Dotace je založena v systému eDotace pod číslem ID ZZ02407. Seznam žádostí uvedených v příloze RK-02-2018-37, př. 1 je vygenerován ze systému eDotace. Došlé žádosti o poskytnutí dotace jsme vyhodnotili dle platných Zásad. Všechny žádosti o dotaci splnily podmínky Zásad, proto ke schválení poskytnutí dotace doporučujeme všech 16 žádostí o celkovém objemu 1 830 250 Kč.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky.

Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018, v kapitole Územní plánování, § 3635 - Územní plánování jsou schváleny finanční prostředky na dotace obcím na územně plánovací činnost.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

  • poskytnout dotace obcím z kapitoly Územní plánování, § 3635 - Územní plánování v celkové výši 1 830 250 Kč na pomoc při pořizování územního plánu dle materiálu RK-02-2018-37, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-02-2018-37, př. 2.
Odpovědnost Odbor územního plánování a stavebního řádu
Termín 6. 2. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz