Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-02-2018-38: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ01946.0020

RK-02-2018-38.pdf, RK-02-2018-38pr01.pdf , RK-02-2018-38pr02.pdf , RK-02-2018-38pr03.doc

Číslo materiálu 38
Číslo jednací RK-02-2018-38
Název Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ01946.0020
Zpracoval L. Ryšavá
Předkládá L. Svoboda, P. Pacal
Počet příloh 3
Popis problému

Materiál se týká uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ01946.0020, která byla uzavřena mezi Krajem Vysočina a Městysem Želetava a podepsána dne 27. 2. 2017. Smlouva byla uzavřena na akci poskytnutí dotace na „Návrh územního plánu Želetava“ podle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina č. 08/17 ze dne 28. 3. 2017. Ve smlouvě o poskytnutí dotace (dále též „smlouva“) byl stanoven termín dle čl. 8, písmeno h) do 10. 12. 2017 předložit odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále též „OÚPSŘ“) závěrečnou zprávu. Text smlouvy je obsahem materiálu RK-02-2018-38, př. 2.

Dne 8. 12. 2017 obdržel OÚPSŘ od Městyse Želetava žádost o prodloužení lhůty. Ve své žádosti uvádí pan starosta důvody, proč nemohlo dojít k předložení závěrečné zprávy v termínu stanoveném smlouvou. Podstatným důvodem bylo pozdní předání digitálních mapových podkladů pro k.ú. Želetava – dokončení až 14. 11. 2017, tedy v termínu, kdy bylo prakticky nemožné zpracovat smysluplný návrh územního plánu. Dalším problémem byl zábor zemědělského půdního fondu na nejvyšších třídách ochrany (I. a II. třída), který výrazně komplikuje tvorbu nového územního plánu. Zástupci městyse vstoupili v jednání s příslušnými úřady a orgány ve snaze najít společné akceptovatelné řešení. Přes dílčí úspěchy však nestihl projektant zpracovat návrh územního plánu a předložit městysu fakturu k proplacení. Městys Želetava nebyl tedy schopen dodržet lhůtu pro předložení závěrečné zprávy a potřebných dokladů pro proplacení dotace dle uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace. Z těchto důvodů požádal pan starosta o  prodloužení termínu, a to do 30. 6. 2018 a navrhl dle čl. 13, bodu 4) o  prodloužení lhůt uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě. Žádost městyse Želetava přikládáme v příloze RK-02-2018-38, př. 1 tohoto materiálu. Dotace ve výši 91 050 Kč na zpracování návrhu územního plánu Želetava nebyla v roce 2017 proplacena.

O přidělování dotací obcím přísluší rozhodnout zastupitelstvu kraje, proto předkládáme zastupitelstvu kraje k projednání uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ID  ZZ01946.0020.

Návrh řešení

OÚPSŘ výše uvedenou žádost posoudil. Žádost byla podána v termínu pro předložení závěrečné zprávy.  Ve smlouvě v čl. 7, bod 1) byl stanoven také termín realizace akce do 5. 12. 2017, a  protože ani tato lhůta nemohla být z výše uvedených důvodů dodržena, navrhujeme tedy prodloužení i této lhůty adekvátně do 25. 6. 2018. Toto řešení bylo s Městysem Želetava telefonicky odsouhlaseno. Vzhledem k tomu, že tento závazek není finančně krytý rozpočtem 2018, uplatnil OÚPSŘ u ekonomického odboru požadavek na finanční krytí závazků, které nebyly v roce 2017 z objektivních důvodů proplaceny. Prodloužením termínů stanovených ve smlouvě o  poskytnutí dotace se nemění účel poskytované dotace, proto OÚPSŘ navrhuje dle čl. 13, bodu 4) smlouvy uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ01946.0020, který je obsahem materiálu RK-02-2018-38, př. 3.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky. Finanční krytí nevyplacené dotace bude řešeno samostatným materiálem do zastupitelstva kraje, a to zapojením závazků z roku 2017 do rozpočtu kraje na rok 2018.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k předloženému materiálu připomínky.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-02-2018-38, př. 3.

Odpovědnost Odbor územního plánování a stavebního řádu
Termín 6. 2. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz