Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-02-2018-39: Zprávy o zajištění udržitelnosti projektů “MA-G 21” a „Angažovanci“

RK-02-2018-39.pdf, RK-02-2018-39pr01.doc , RK-02-2018-39pr02.doc

Číslo materiálu 39
Číslo jednací RK-02-2018-39
Název Zprávy o zajištění udržitelnosti projektů “MA-G 21” a „Angažovanci“
Zpracoval P. Holý
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o monitorovací zprávy o udržitelnosti projektů, které Kraj Vysočina realizoval v rámci OP Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 (dále „OP AT-CZ“). Kraj Vysočina realizoval jako vedoucí partner projekt „Spolupráce mezi místní Agendou 21 v kraji Vysočina a programem Gemeinde 21 v Dolním Rakousku“ (dále jen „MA-G 21“), jehož realizace byla ukončena 31. 12. 2012. Dále Kraj Vysočina realizoval jako vedoucí partner projekt „Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu“ (dále jen „Angažovanci“), jehož realizace byla ukončena 31. 12. 2014. Dle pravidel programu OP AT-CZ má příjemce povinnost v době udržitelnosti projektu předkládat za každý rok po ukončení realizace projektu Zprávu o udržitelnosti projektu, jejíž součástí je čestné prohlášení příjemce. V  rámci těchto projektů mají být zprávy o udržitelnosti projektu předloženy do 31.  1.  2018. Zpracované zprávy o udržitelnosti projektů jsou uvedeny v materiálech RK-02-2018-39, př. 1 a  RK-02-2018-39, př. 2.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále „ORR“) navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace uvedené v materiálech RK-02-2018-39, př. 1
a RK-02-2018-39, př. 2 a prohlásit skutečnosti uvedené v materiálech RK-02-2018-39, př. 1RK-02-2018-39, př. 2.

Dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů), rada zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-02-2018-39, př. 1 a RK-02-2018-39, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-02-2018-39, př. 1 a RK-02-2018-39, př. 2.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 1. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz