Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-02-2018-40: Evropský regionu Dunaj-Vltava – předsednictví Kraje Vysočina v roce 2018

RK-02-2018-40.pdf, RK-02-2018-40pr01.docx , RK-02-2018-40pr02.xls

Číslo materiálu 40
Číslo jednací RK-02-2018-40
Název Evropský regionu Dunaj-Vltava – předsednictví Kraje Vysočina v roce 2018
Zpracoval I. Fryšová, I. Šteklová, I. Hájková
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 2
Popis problému

Kraj Vysočina přebírá v roce 2018 od Dolního Bavorska rotující předsednictví v rámci Evropského regionu Dunaj-Vltava (dále jen „ERDV“), jehož nositelem může být kraj v rámci ERDV jednou za sedm let. Pod tématem „ERDV jako aktivní a soudržný region“, je připravena Krajem Vysočina řada tradičních aktivit, jako jsou např. jazyková ofenzíva, vzdělávání, akce zaměřené na mladé lidi, apod., kterými se kraj bude v roce 2018 prezentovat. Nově se bude ERDV pod vysočinským vedením zaměřovat na propojování obcí a přenos dobré praxe v oblasti jejich komunitního rozvoje a také na podporu angažovanosti obyvatel ERDV.

Kromě snahy o celkový rozvoj ERDV chce Kraj Vysočina využít své předsednictví v ERDV k  vlastní prezentaci a k prezentaci oblastí/témat, ve kterých dosahuje vynikajících výsledků a to jak na národní tak i mezinárodní úrovni. Aktivity ERDV navržené na rok 2018 odráží nejen výše uvedené, ale obsahově zapadají také do připravované a Vysočinou zastřešované střednědobé strategie „ERDV jako atraktivní region pro mladé i starší“. Druhou rozpracovávanou střednědobou strategií, která je řešena pod vedením Horního Rakouska, je strategie „ERDV jako hospodářský a  inovativní prostor“. Kromě výše uvedeného se bude ERDV v roce 2018 zabývat také např. otázkou transformace na instituci s vlastní právní subjektivitou, na tzv. Evropské skupení uzemní spolupráce (ESUS).   

Detailnější popis aktivit ERDV na rok 2018 je součástí materiálu RK-02-2018-40, př. 1, časový harmonogram jednotlivých aktivit je součástí materiálu RK-02-2018-40, př. 2.

Oficiálně převezme Kraj Vysočina předsednictví v ERDV od regionu Dolní Bavorsko dne 17. 1. 2018 na jednání PRESIDIA ERDV v dolnobavorském Loichingu. V rámci předávání předsednictví budou také oficiálně předány dary mezi partnerskými regiony. Jako dar předsedajícímu za Dolní Bavorsko, prezidentovi okresního sněmu Dolního Bavorska, Dr. Olafu Heinrichovi, navrhujeme předat sadu karafy a sklenic z tradičního broušeného skla z produkce regionálního výrobce. Dar předá hejtman kraje, případně náměstek hejtmana Mgr. Pavel Pacal, který je členem PRESIDIA ERDV. Dar pro výše uvedený účel pořídí odbor sekretariátu hejtmana z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6113, položka 5194.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) navrhuje Radě Kraje Vysočina:

- vzít na vědomí informace uvedené v materiálu RK-02-2018-40

- rozhodnout poskytnout dar politickému zástupci Dolního Bavorska, prezidentu okresního sněmu Dr. Olafu Heinrichovi v hodnotě maximálně 3000 Kč.

Stanoviska Odbor sekretariátu hejtmana

Odbor sekretariátu hejtmana souhlasí s navrhovaným řešením.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky.

Návrh usnesení bere na vědomí

informace o předsednictví Kraje Vysočina v rámci Evropského regionu Dunaj-Vltava v roce 2018 dle materiálů RK-02-2018-40, RK-02-2018-40, př. 1 a RK-02-2018-40, př. 2;

rozhoduje

poskytnout věcný dar v podobě karafy a sklenic z tradičního broušeného skla z produkce regionálního výrobce politickému zástupci Dolního Bavorska, prezidentu okresního sněmu Dr.  Olafu Heinrichovi, s účinností k okamžiku předání daru hejtmanem kraje, případně náměstkem hejtmana Mgr. Pavlem Pacalem;

ukládá

hejtmanovi kraje, případně náměstkovi hejtmana Mgr. Pavlu Pacalovi předat věcný dar dle materiálu RK-02-2018-40.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 17. 1. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz