Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-02-2018-42: Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu “Evropský region Dunaj-Vltava konkrétně”

RK-02-2018-42.pdf, RK-02-2018-42pr01.doc

Číslo materiálu 42
Číslo jednací RK-02-2018-42
Název Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu “Evropský region Dunaj-Vltava konkrétně”
Zpracoval I. Hájková
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o třetí Zprávu o zajištění udržitelnosti projektu „Evropský region Dunaj-Vltava konkrétně“, který Kraj Vysočina realizoval v období 2. 4. 2012 – 31. 12. 2014 v rámci OP Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 (dále je OP AT-CZ). Dle pravidel programu OP AT-CZ má příjemce povinnost v době udržitelnosti předkládat za každý rok po ukončení realizace projektu Zprávu o udržitelnosti projektu. V souladu s uloženým harmonogramem je projektový partner povinen předložit třetí Zprávu o zajištění udržitelnosti za období 1. 1.  2017 – 31. 12. 2017 nejpozději do 30. 1. 2018.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace uvedené v materiálu RK-02-2018-42, př. 1 a prohlásit skutečnosti dle materiálu RK-02-2018-42, př. 1 v rámci projektu „Evropský region Dunaj-Vltava konkrétně“ za 3. rok udržitelnosti tj. od 1. 1.  2017 do 31. 12. 2017.

Dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů), rada zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-02-2018-42, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-02-2018-42, př. 1.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 1. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz