Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-02-2018-43: Evropský region Dunaj – Vltava 2018

RK-02-2018-43.pdf, RK-02-2018-43pr01.pdf , RK-02-2018-43pr02.doc , RK-02-2018-43pr03.doc , RK-02-2018-43pr04.docx

Číslo materiálu 43
Číslo jednací RK-02-2018-43
Název Evropský region Dunaj – Vltava 2018
Zpracoval P. Benešová, I. Hájková, P. Tlustoš, I. Fryšová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 4
Popis problému

Jedná se o poskytnutí dotace na zajištění aktivit v rámci mezinárodní spolupráce s názvem „Evropský region Dunaj – Vltava“.

Dne 26. 6. 2012 rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0343/04/2012/ZK o zapojení Kraje Vysočina do Evropského regionu Dunaj – Vltava („Zastupitelstvo kraje rozhoduje o uzavření mezinárodní spolupráce v rámci Euroregionu Dunaj Vltava dle materiálu ZK-04-2012-78, př. 2.“). V návaznosti na toto rozhodnutí byly dne 30. 6. 2012 podepsány Stanovy Evropského regionu Dunaj – Vltava (dále jen „Stanovy“).

Dle ustanovení čl. 7 odst. 1 se každý členský stát finančně podílí na krytí nákladů Evropského regionu Dunaj – Vltava podle následujícího klíče:

 

  • 50 % stejným dílem
  • 50 % dle podílu obyvatelstva členů na celkovém obyvatelstvu Evropského regionu Dunaj-Vltava.

 

Na rok 2018 připadá na Kraj Vysočina členský příspěvek ve výši 26 343 euro (tj. při kurzu 1 euro  = 25,54 Kč částka 672 800 Kč). Dne 2. 1. 2018 byla Kraji Vysočina doručena žádost o  poskytnutí dotace ve výši členského příspěvku (tj. 26 343 euro). Celý text žádosti je obsahem materiálu RK-02-2018-43, př. 1. Přehled aktivit zrealizovaných v rámci Evropského regionu Dunaj-Vltava v roce 2017 a návrh aktivit na rok 2018 je obsahem materiálu RK-02-2018-43, př. 4.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout poskytnout dotaci na zajištění aktivit v rámci mezinárodní spolupráce s názvem „Euroregion Dunaj – Vltava“ dle materiálu RK-02-2018-43, př. 2. Celé znění smlouvy v německém jazyce je obsahem materiálu RK-02-2018-43, př. 3.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky. Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018, na kapitole Regionální rozvoj, § 2139 je na činnosti spojené s kanceláří Evropského regionu Dunaj – Vltava počítáno s částkou 3 000 000 Kč.

Odbor informatiky

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O02428

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 2139 - Ostatní záležitosti zahraničního obchodu na zajištění aktivit v rámci mezinárodní spolupráce s názvem „Euroregion Dunaj – Vltava“ dle materiálu RK-02-2018-43, př. 2;
  • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-02-2018-43, př. 2.
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 3. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz