Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-02-2018-45: Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA), při ochraně přírody a krajiny a při integrovaném povolení (IPPC)

RK-02-2018-45.pdf, RK-02-2018-45pr01.doc , RK-02-2018-45pr02.doc , RK-02-2018-45pr03.doc , RK-02-2018-45pr04.doc

Číslo materiálu 45
Číslo jednací RK-02-2018-45
Název Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA), při ochraně přírody a krajiny a při integrovaném povolení (IPPC)
Zpracoval M. Fryš, J. Klečanský, B. Švíková, J. Joneš
Předkládá E. Horná
Počet příloh 4
Popis problému

Usnesením rady kraje 1280/23/2016/RK ze dne 12. 7. 2016 bylo odboru životního prostředí a  zemědělství, uloženo plnit úkoly kraje v samostatné působnosti jako dotčeného územního samosprávného celku podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a  o  změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o EIA“). Současně bylo odboru životního prostředí a zemědělství uloženo plnit úkoly kraje v samostatné působnosti jako účastníka řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o integrované prevenci“). Nově pak bylo odboru životního prostředí a  zemědělství uloženo plnit úkoly kraje v samostatné působnosti podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v aktuálním znění (dále jen „zákon o ochraně přírody“), v procesech projednávání plánů péče o zvláště chráněná území a vyhlašování zvláště chráněných území včetně lokalit Natura 2000. V uvedených případech bylo odboru životního prostředí a zemědělství uloženo podávat o činnosti pololetní zprávy radě kraje. Tento text předmětného usnesení je v  příloze č. 4 materiálu RK-02-2018-45.

Návrh řešení

Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Podle zákona o EIA zajišťoval odbor životního prostředí a zemědělství v období červenec – prosinec 2017 úkoly kraje jak v přenesené působnosti, tak na základě výše zmíněného usnesení i  v samostatné působnosti. V samostatné působnosti to bylo u záměrů vedených Ministerstvem životního prostředí. Jednalo se o osm záměrů, které jsou včetně jejich současné fáze posuzování uvedeny v příloze č. 1 materiálu RK-02-2018-45. O procesu posuzování regionálně významných záměrů byl elektronicky informován resortní radní a vedoucí dotčených odborů. Za hodnocené období byl radě kraje předložen jeden záměr jako regionálně významný. Jednalo se o záměr „Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany“ vedený Ministerstvem životního prostředí.  Dle charakteru posuzovaného záměru jsou odborem životního prostředí a zemědělství kontaktovány příslušné odbory s žádostí o vyjádření. Odbor životního prostředí a zemědělství ve sledovaném období zajišťoval činnosti dle zákona o EIA u 52 záměrů (z toho vydal 27 závěrů zjišťovacích řízení,  u 3 záměrů posuzování ukončil, u 2 záměrů zjišťovací řízení probíhá, vydal 20 sdělení k podlimitním záměrům). Z předložených záměrů se nejčetněji vyskytovaly, stavby pro chov hospodářských zvířat, stavby a rekonstrukce silnic a železničních tratí, odpadová zařízení, průmyslové a skladové areály. Detailní přehled posuzovaných záměrů je uvedený v informačním systému na internetu na adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr. (pod kódy  VYS880, VYS884 – VYS914). V informačním systému jsou k dispozici i podstatné části podkladů a  všechny procesní písemnosti včetně podlimitních záměrů .

  

Posuzování plánů a koncepcí (SEA)

V uvedeném období byly též odborem životního prostředí a zemědělství zajišťovány úkoly v samostatné působnosti dle zákona o EIA při posuzování územních plánů a koncepcí z hlediska vlivů na životní prostředí.

Jednalo se o 78 návrhů zadání územních plánů a zpráv o uplatňování územních plánů, které jsou uvedeny v celostátním informačním systému SEA na internetové stránce http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_upsz pod kódy: VYS580F - VYS657F. Dále byly hodnoceny 4 koncepce posuzované Ministerstvem životního prostředí: „Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 – 2025“ kód MZP249K;  „Dopravní sektorové strategie – Aktualizace 2017, Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury s dlouhodobým výhledem (časový horizont 2017 až 2023)“ kód MZP256K; „Revize Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 – 2020“ kód MZP257K; a mezistátní konzultace s Republikou Rakousko k návrhu „Aktualizace koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem“.

Krajský úřad Kraje Vysočina posuzoval z hlediska strategického posouzení vlivů na životní prostředí 2 koncepce „Plán odpadového hospodářství statutárního města Jihlavy“ kód VYS019K a  „Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 - 2025“  kód VYS021K, které jsou uvedeny v informačním systému na internetové stránce http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce.

Za hodnocené období nebyly odborem životního prostředí a zemědělství vyhodnoceny žádné posuzované územní plány a koncepce jako rozporné.

 

Ochrana přírody a krajiny

Podle zákona o ochraně přírody zastupoval odbor životního prostředí a zemědělství Kraj Vysočinu v samostatné působnosti v procesech projednávání plánů péče o zvláště chráněná území a vyhlašování zvláště chráněných území. Jedná se o případy, kdy kraj je dotčeným územním samosprávným celkem v rámci procesů vedených:

a) jinými orgány ochrany přírody (tj. Ministerstvem životního prostředí či příslušnými regionálními pracovišti Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky a Správami chráněných krajinných oblastí);

b) Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina.

V příloze č. 2 tohoto materiálu jsou uvedena oznámení o záměru na vyhlášení zvláště chráněného území (a to jak od jiného orgánu ochrany přírody a krajiny, tak také oznámení od Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina), která kraj ve sledovaném období obdržel v samostatné působnosti. O těchto oznámeních byl průběžně informován příslušný resortní radní na pravidelných poradách odboru – převážně se jedná o převyhlášení již stávajících zvláště chráněných území. Dále odbor obdržel oznámení o projednávání řady návrhů plánů péče – seznam viz též příloha č. 2 materiálu (v příloze je též odkaz na internetové stránky portálu veřejné správy s dalšími podklady a informacemi z oznámení). Za dané období nebylo odborem životního prostředí a zemědělství vyhodnoceno žádné obdržené oznámení jako problematické a odbor neuplatnil připomínky.

 

Integrovaná prevence (IPPC)

Podle zákona o integrované prevenci (IPPC), bylo v období červenec – prosinec 2017 odborem životního prostředí a zemědělství vedeno celkem 38 správních řízení, kde byl Kraj Vysočina dotčeným územně samosprávným celkem. Jednalo se o 2 nová integrovaná povolení, 1 řízení o  zrušení provozu, 1 řízení o vynětí zařízení z režimu a 34 řízení o nepodstatných změnách v provozu zařízení. Nepodstatnou změnou se řeší zejména aktuální změny v provozu zařízení a  provozních řádů. Podrobný přehled řízení je uveden v příloze č. 3 materiálu RK-02-2018-45.

Celkový přehled posuzovaných zařízení je uvedený v informačním systému integrované prevence na internetu na adrese http://www.mzp.cz/www/ippc.nsf. V informačním systému jsou k  dispozici i podstatné části podkladů a zákonem stanovené procesní písemnosti včetně rozhodnutí.

O podstatných nových záměrech je v rámci samostatné působnosti vždy informován resortní radní, dále jsou elektronicky informováni kontaktní pracovníci dotčených odborů na zhodnocení, zda uvedený záměr není v rozporu s programy rozvoje kraje. Žádný záměr se neukázal natolik regionálně závažný či problematický, aby jej bylo zapotřebí předkládat radě kraje k rozhodnutí o  dalším postupu v samostatné působnosti.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

předloženou zprávu o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí, při ochraně přírody a krajiny a při integrovaném povolování.

Odpovědnost Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 16. 1. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz