Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-02-2019-41: Pověření zadavatele k provádění úkonů v zadávacím řízení pro úředníky Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru majetkového

RK-02-2019-41.pdf

Číslo materiálu 41
Číslo jednací RK-02-2019-41
Název Pověření zadavatele k provádění úkonů v zadávacím řízení pro úředníky Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru majetkového
Zpracoval P. Kolář
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 0
Popis problému

Právní úprava zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů stejně tak jako ustanovení Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek, nezakládá povinnost ustanovení hodnotících komisí, resp. komisí pro otevírání obálek.  Činnosti zadavatele související s těmito úkony je možno vykonávat vedle komisí i prostřednictvím pověřených osob, podpůrně lze odkázat na obecnou právní úpravu (ust. § 166 odst. 1 zákona č.  89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) podle které právnickou osobu zastupují její zaměstnanci v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci.  Obsah pracovních náplní a kompetencí úředníků Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru majetkového, poskytuje dle organizačního řádu primární oprávnění pro činnosti související s  přípravou kontraktačních procesů v rámci investic a správy a údržby staveb ve vlastnictví kraje. S ohledem na vyloučení možného rizika zpochybnit oprávněnost těchto osob zastupovat kraj jako zadavatele ze strany kontrolních orgánů (zejména u dotačních titulů) je nezbytné výslovně definovat oprávněné osoby a stanovit jejich kompetence.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje radě kraje rozhodnout pověřit tyto úředníky Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru majetkového: Ing. Josefa Kadlece a Bc. Kristinu Huďovou k provádění úkonů jménem zadavatele. Jedná se o nové pracovníky odboru majetkového, kteří ještě pověření nemají. Pověřené osoby budou v rámci veřejných zakázek zadávaných v gesci odboru majetkového oprávněny v rozsahu svých pracovních náplní a kompetencí provádět jménem zadavatele úkony otevírání nabídek a posouzení a hodnocení nabídek na veřejné zakázky malého rozsahu. Pověřené osoby budou rovněž oprávněny k otevírání nabídek na veřejné zakázky zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Pro každý úkon je třeba účasti alespoň 2 takto pověřených osob. Rozhodnutí je v souladu s  ust. § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích.

Naopak pověření vydané na základě usnesení č. 0101/03/2017/RK pro Mgr. Jitku Tvrzovou, Jiřího Lukáše a Ing. Evu Pausarovou OM navrhuje zrušit, protože uvedení pracovníci již nejsou v  pracovním poměru nebo jsou ve výpovědní lhůtě.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

pověřit úředníky Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru majetkového, Ing. Josefa Kadlece a Bc. Kristinu Huďovou k provádění úkonů jménem zadavatele Kraje Vysočina v rozsahu:

  • otevírání nabídek a posouzení a hodnocení nabídek na veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v gesci odboru majetkového
  • otevírání nabídek v zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů zadávaných v gesci odboru majetkového

zrušit pověření Mgr. Jitky Tvrzové, Jiřího Lukáše a Ing. Evy Pausarové vydané dle usnesení rady kraje č. 0101/03/2017/RK.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 22. 1. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz