Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-02-2020-09: Finanční příspěvek na realizaci aktivit Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření

RK-02-2020-09.pdf, RK-02-2020-09pr01.doc , RK-02-2020-09pr02.doc

Číslo materiálu 9
Číslo jednací RK-02-2020-09
Název Finanční příspěvek na realizaci aktivit Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval R. Hošek
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 2
Popis problému

Kraj Vysočina i v roce 2020 pořádá řadu akcí zaměřených na žáky základních škol, studenty středních škol i širokou veřejnost: 

  • soutěž Poznej Vysočinu -  pro žáky druhých stupňů základních škol a víceletých gymnázií, jejím cíle je zvýšení povědomí žáků o Kraji Vysočina;
  • soutěž S Vysočinou do Evropy – pro studenty středních škol, cílem je posílit vztah mladých lidí k Vysočině jako rodnému kraji, prohloubení dovedností práce s výpočetní technikou, vyhledávání, zpracovávání a prezentace informací;
  • projekt Mladá univerzita Waldviertel – týdenní vzdělávací pobyt v partnerském regionu kraje určený pro žáky věku 11 – 15 let;
  • projekt Bezpečně do školy i do přírody – podpora bezpečnosti dětí prvních tříd;
  • projekt Den s Krajem Vysočina – celodenní akce určená široké veřejnosti, cílové skupina děti, rodiny, senioři. 

Na Kraj Vysočina se obrátila společnost NET4GAS, s. r. o. se zájmem o partnerství na těchto úspěšných projektech i v letošním roce. Bližší specifikace navrhované spolupráce je obsažena v materiálu RK-02-2020-09, př. 1.

Návrh řešení

Odbor sekretariátu hejtmana z důvodu finančního zabezpečení organizace všech projektů navrhuje radě kraje uzavřít smlouvu o spolupráci se společností NET4GAS, s. r. o. dle materiálu RK-02-2020-09, př. 1, a schválit rozpočtové opatření, kterým budou navýšeny příjmy a výdaje rozpočtu kraje o finanční prostředky přijaté ze smlouvy o spolupráci dle materiálu RK-02-2020-09, př. 2.

Rozhodnutí o uzavření smlouvy o spolupráci, pokud se nejedná o spolupráci s jiným územním samosprávným celkem nebo mezinárodní spolupráci, je dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v kompetenci rady kraje.

Stanoviska Odbor školství, mládeže a sportu

Doporučuje uzavření smlouvy a zajistí prezentaci společnosti NET4GAS, s. r. o. v rámci soutěže „S Vysočinou do Evropy“.

Odbor ekonomický

Nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-02-2020-09, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje dle materiálu RK-02-2020-09, př. 2.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz