Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-02-2021-03: Provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - finanční příspěvek obci Senožaty na opravu poškozeného zásahového vozidla JPO

RK-02-2021-03.pdf, RK-02-2021-03pr01.pdf , RK-02-2021-03pr02.doc

Číslo materiálu 3
Číslo jednací RK-02-2021-03
Název Provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - finanční příspěvek obci Senožaty na opravu poškozeného zásahového vozidla JPO
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 2
Popis problému

Obec Senožaty žádá o poskytnutí mimořádného finančního příspěvku na opravu zásahového vozidla CAS 32 na podvozku Tatra 815, které je ve vybavení jednotky SDH obce.

K poškození zásahového vozidla došlo dne 26. 8. 2020 při zásahu jednotky SDH obce na silnici II/130. Jednotka prováděla odstranění stromu, který spadl na silnici vlivem silného větru. V průběhu zásahu došlo k náhlému zhoršení povětrnostních podmínek. Silné poryvy větru zapříčinily pád dalšího stromu přímo na zásahové vozidlo, u kterého došlo k poškození kabiny řidiče. Při následném šetření policie a HZS nebylo zjištěno žádné pochybení v postupu a  provedení zásahu ze strany jednotky SDH Senožaty.

Celková škoda byla vyčíslena odborným servisem požární techniky na 300 000 Kč. Vzhledem k  vysoké ceně se obec s odborným servisem dohodla, že si část opravných prací provede sama formou brigády členů jednotky SDH. Cena opravy odborným servisem tak byla ve výši 171 281 Kč.

Náklady na opravu byly hrazeny pouze z vlastních prostředků obce, nebylo čerpáno žádné pojistné plnění ani prostředky jiných dotačních titulů.

Zásahové vozidlo nebylo havarijně pojištěno z důvodu pro obec nezanedbatelné ceny pojištění.

Žádost a podrobnosti o zásahu jsou uvedeny v materiálu RK-02-2021-03, př. 1.

Návrh řešení

Navrhuje se poskytnout obci Senožaty finanční příspěvek - dar ve výši 100 000 Kč na úhradu části nákladů spojených s opravou zásahového vozidla CAS 32 Tatra 815 dle materiálu RK-02-2021-03, př. 2.

Příspěvek kraje je pro obec důležitou pomocí k zabezpečení funkčnosti IZS v daném území Kraje Vysočina. Mimo to je finanční příspěvek kraje oceněním obětavosti příslušníků jednotky SDH obce, která i přes nebezpečí ohrožení života prováděla zprůjezdnění komunikace.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Dar obci Senožaty byl zaevidován v systému eDotace - ID O03014.

Odbor ekonomický

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 50 000 tis. Kč.

Návrh usnesení rozhoduje

poskytnout finanční dar Obci Senožaty, IČ 00249050, ve výši 100 000 Kč na úhradu nákladů vzniklých při mimořádné události dle materiálu RK-02-2021-03, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana - dobrovolná část o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč na poskytnutí finančního daru.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 3. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz