Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-02-2021-08: Rozpočtová změna na kapitole Evropské projekty – Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina

RK-02-2021-08.pdf, RK-02-2021-08pr01.pdf , RK-02-2021-08pr02.pdf

Číslo materiálu 8
Číslo jednací RK-02-2021-08
Název Rozpočtová změna na kapitole Evropské projekty – Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
Zpracoval B. Šprynarová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 2
Popis problému

Shrnutí:

Jedná se o schválení rozpočtového opatření souvisejícího s vrácením vymožených prostředků Ministerstvu životního prostředí v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina“, reg. č.: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000005 (dále jen „projekt“) od dvou konečných příjemců. V jednom případě došlo k neoprávněnému čerpání dotace ve výši 127 500 Kč a v jednom případě zemřel příjemce dotace a zákonný dědic odstoupil od smlouvy o poskytnutí dotace a prostředky vrátil zpět na účet projektu ve výši 120 000 Kč. Vratka celkem činí 247 500 Kč. Kraji tímto nevznikla žádná škoda.

 

Projekt je realizován Krajem Vysočina na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D313000004 (dále jen „Rozhodnutí“), jehož znění akceptovala rada kraje usnesením č. 2382/38/2015/RK („Rada kraje rozhoduje o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-38-2015-57, př. 1.“). Dle části II. bodu 3 přílohy č. 1 Rozhodnutí je dotace určena jen na úhradu způsobilých výdajů projektu.

Ministerstvo životního prostředí vyzvalo Kraj Vysočina v souladu s § 14f odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů, k vrácení finančních prostředků dle materiálu RK-02-2021-08, př. 1.

Výzva k vrácení části dotace ve výši 247 500 Kč se týká zjištění porušení Smlouvy o poskytnutí dotace, kterého se dopustili příjemci dotace v Kraji Vysočina dle materiálu RK-02-2021-08, př. 2

Finanční prostředky ve výši 247 500 Kč budou vráceny na účet uvedený ve výzvě po schválení rozpočtového opatření související s touto skutečností.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace uvedené v materiálech RK-02-2021-08, př. 1 a RK-02-2021-08, př. 2 a schválit rozpočtové opatření související s vrácením finančních prostředků na základě výzvy MŽP.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k návrhu usnesení.

Návrh usnesení bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-02-2021-08, př. 1 a RK-02-2021-08, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina, související s vrácením finančních prostředků ve výši 247 500 Kč.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor regionálního rozvoje
Termín 29. 1. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz