Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-02-2021-09: Rozpočtová změna na kapitole Evropské projekty – Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

RK-02-2021-09.pdf, RK-02-2021-09pr01.pdf , RK-02-2021-09pr02.pdf

Číslo materiálu 9
Číslo jednací RK-02-2021-09
Název Rozpočtová změna na kapitole Evropské projekty – Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
Zpracoval B. Šprynarová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 2
Popis problému

Shrnutí:

Jedná se o schválení rozpočtového opatření souvisejícího s vrácením vymožených prostředků Ministerstvu životního prostředí v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“, reg. č.: CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005158 (dále jen „projekt“) u 4 konečných příjemců. V době udržitelnosti projektů bylo zjištěno, že v jednom případě došlo k darování nemovitosti bez předchozího souhlasu kraje, byla vyměřena sankce dle sazebníku ve výši 4 414,99 Kč, v druhém případě došlo ke sjednání hypotéky na dotčené nemovitosti, bez předchozího souhlasu kraje, byla vyměřena sankce dle sazebníku ve výši 3 225 Kč, ve třetím případě došlo k darování nemovitosti bez předchozího souhlasu kraje, byla vyměřena sankce dle sazebníku ve výši 3 514,47 Kč, ve čtvrtém případě nebyla provedena likvidace starého kotle, tudíž byla vrácena celá část dotace ve výši 100 000 Kč. Vratka celkem činí 111 154,46 Kč, kraji tímto nevznikla žádná škoda.

 

Projekt je realizován Krajem Vysočina na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D313010012 (dále jen „Rozhodnutí“), Dle části II. bodu 3 přílohy č. 1 Rozhodnutí je dotace určena jen na úhradu způsobilých výdajů projektu. Usnesením Rady Kraje Vysočina č. 790/15/2017/RK ze dne 25. 4. 2017 schválila rada kraje projektovou žádost a rozhodla o předložení v rámci výzvy OPŽP (Usnesení 790/15/2017/RK Rada kraje schvaluje znění Projektové žádosti dle materiálů RK-15-2017-55, př. 1; znění Analýzy proveditelnosti dle materiálu RK-15-2017-55, př. 2; znění plné moci dle materiálu RK-15-2017-55, př. 3; rozhoduje předložit projektovou žádost dle materiálů RK-15-2017-55, př. 1 do 67. výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020; Doporučuje zastupitelstvu kraje: schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 70 000 000 Kč na zvláštní účet kraje, který bude založený a určený k realizaci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II s tím, že finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu; vzít na vědomí rizika uvedená v materiálu RK-15-2017-55, př. 4, schválit spolufinancování projektu ve výši dle materiálu RK-15-2017-55, př. 4 varianta 2.)

Ministerstvo životního prostředí vyzvalo Kraj Vysočina v souladu s § 14f odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů, k vrácení finančních prostředků dle materiálu RK-02-2021-09, př. 1.

Výzva k vrácení části dotace ve výši 111 154,46 Kč se týká porušení Smlouvy o poskytnutí dotace, kterých se dopustili příjemci dotace v Kraji Vysočina dle materiálu RK-02-2021-09, př. 2.

Finanční prostředky ve výši 111 154,46 Kč budou vráceny na účet uvedený ve výzvě po schválení rozpočtového opatření související s touto skutečností.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace uvedené v materiálech RK-02-2021-09, př. 1 a RK-02-2021-09, př. 2 a schválit rozpočtové opatření související s vrácením finančních prostředků na základě výzvy MŽP.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k návrhu usnesení.

Návrh usnesení bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-02-2021-09, př. 1 a RK-02-2021-09, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II, související s vrácením finančních prostředků ve výši 111 154,46 Kč.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor regionálního rozvoje
Termín 29. 1. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz