Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2018-04: FOND VYSOČINY – grantový program „INFRASTRUKTURA ICT 2018“

RK-03-2018-04.pdf, RK-03-2018-04pr01.doc

Číslo materiálu 4
Číslo jednací RK-03-2018-04
Název FOND VYSOČINY – grantový program „INFRASTRUKTURA ICT 2018“
Zpracoval D. Šťastná
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení grantového programu na podporu rozvoje regionální ICT infrastruktury v Kraji Vysočina určeného pro obce Kraje Vysočina, svazky obcí v Kraji Vysočina, organizace zřizované samosprávou v Kraji Vysočina se sídlem v Kraji Vysočina s maximální podporou 250 000 Kč (60% z celkových uznatelných nákladů) na jeden projekt. Cílem je podpora rozvoje a výstavby otevřených sítí v Kraji Vysočina. Grantový program usiluje o rozšíření a zkvalitnění dostupnosti digitálních služeb prostřednictvím datových sítí a to s důrazem na rozvoj tzv. NGA sítí (otevřených vysokorychlostních sítí nové generace).

Návrh řešení

Odbor informatiky Krajského úřadu kraje Vysočina připravil k vyhlášení grantový program „Infrastruktura ICT 2018“ v objemu 3,5 mil. Kč na podporu rozvoje infrastruktury ICT v Kraji Vysočina dle materiálu RK-03-2018-04, př. 1. Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit rozvoj síťové infrastruktury v návaznosti na projekt ROWANet, rozvoj otevřených sítí (NGA), zpřístupnění vysokorychlostního připojení k internetu, rozvoj stávající základní komunikační infrastruktury, podpora tvorby projektové dokumentace, nákupu klíčových technologických prvků sítí a základních prostředků pro jejich připojení k veřejnému internetu a páteřním sítím. Podpora rozvoje vysokorychlostního přístupu k internetu i pro domácnosti a soukromý sektor na bázi NGA. Projekty zaměřené na sdílení infrastruktury (liniové stavby) a koordinaci výstavby. Oproti grantovému programu z roku 2017 byla upravena celková alokace grantového programu. Zaměření a obsah výzvy programu se oproti roku 2017 nemění, dochází k úpravě a doplnění specifických kritérií

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje Kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky Statutu účelového Fondu Vysočiny a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodu 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.

Odbor informatiky

Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID FV02439

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • vyhlásit grantový program „Infrastruktura ICT 2018“ dle materiálu RK-03-2018-04, př. 1;
  • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.
Odpovědnost Odbor informatiky
Termín 28. 2. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz