Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2018-06: Výpůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

RK-03-2018-06.pdf, RK-03-2018-06pr01.pdf , RK-03-2018-06pr02.pdf

Číslo materiálu 6
Číslo jednací RK-03-2018-06
Název Výpůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Štanclová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 2
Popis problému

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, (dále také jen „nemocnice“), požádala o udělení předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy se společností PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. o  výpůjčce přístrojů – dataprojektoru a stolního laparoskopického trenažéru pro centrální operační sály (chirurgie) v celkové hodnotě cca 155 tis. Kč. Sjednaná doba výpůjčky jsou 3 roky, následně je sjednána možnost koupě přístroje za zůstatkovou hodnotu, tj. každý za 1000 Kč. Bližší specifikace předmětu a podmínky výpůjčky obsahuje materiál RK-03-2018-06, př. 1 a RK-03-2018-06, př. 2.

Nemocnice jsou podle čl. 2 odst. 2 písm. b) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 oprávněny k uzavření smlouvy o výpůjčce na dobu delší jednoho roku pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Současně podle § 35 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je oprávněna příspěvková organizace pořídit majetek na základě smlouvy o nájmu s právem koupě jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.

 

Návrh řešení

Předmětem výpůjčky je majetek, který nemocnice potřebuje k zajištění účelu, ke kterému je zřízena. Odbor zdravotnictví proto doporučuje radě kraje udělit souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce s následnou možností koupě pro nemocnici dle materiálu RK-03-2018-06, př. 1 a RK-03-2018-06, př. 2.

Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce dataprojektoru a stolního laparoskopického trenažéru s  možností  jejich následné koupě mezi společností PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizaci.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 31. 1. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz